Tải bản đầy đủ

Mua trả chậm trả dần là hình thức mua bán trả góp

Mua tr ảch ậm tr ảd ần là hình th ức mua bán tr ảgóp;( Đ
ÚNG xét v ềth ực t ếmua bán tr ảch ậm, tr ảd ần là hình th ức tr ảgóp.
M ục đí ch nh ằm h ỗtr ợvà m ởr ộng hình th ức kinh doanh c ủa bên bán; đồ n g th ời t ạo các đi ều ki ện đư
ợ c chi ếm h ữu, s ử
d ụng, đị nh đo at s ớm h ơn cho bên mua mà th ời đi ểm th ực hi ện ngh ĩa v ụđư
ợ c xét ch ậm l ại phù h ợp v ới kh ản ăng th ực t ế
c ủa ben mua)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×