Tải bản đầy đủ

Trong bán đấu giá khi bên mua đấu giá cao hơn giá khởi điểm thìcos quyền mua tài sản đấu giá đó

Trong bán đấ u giá khi bên mua đấ u giá cao h ơn giá kh ởi đi ểm thìcos quy ền mua tài s ản đấ u giá đó ; (SAI và ph ải là ng ư
ời
tr ảgiá cao nh ất, kho ản 2 Đi ều 458)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×