Tải bản đầy đủ

Hợp đồng trao đổi tài sản là hợp đồng ưng thuận

H ợp đồ n g trao đổ i tài s ản là h ợp đồ n g ưn g thu ận; ( Đ
ÚNg th ời đi ểm có hi ệu l ực do các bên th ỏa thu ận )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×