Tải bản đầy đủ

Hợp đồng tặng cho là hợp đồng song vụ

 Hợp đồng tặng cho là hợp đồng song vụ;(SAI là hợp đồng đơn vụ kể cả với tặng cho có điều kiện vì bản chất của tặng cho
là bên tặng cho không có bất kì lợi ích vật chất nào trong việc tặng cho)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×