Tải bản đầy đủ

Cụm động từ bắt đầu bằng chữ d

Cụm động từ bắt đầu bằng chữ D
Damp down

Damp off

Dash down

Dash off

Dawn on

Deal in

Deal with

Decide on

Decide upon

Dial in


Dial into

Dial up

Die away

Die back

Die down

Die for

Die off

Die out

Dig in

Dig into

Dig out

Dig up

Dine out

Dine out on

Dip in

Dip into

Dip out

Disagree with

Dish out

Dish up


Dive in

Dive into

Divide up

Divvy out

Divvy up

Do away with

Do in

Do out of

Do over

Do up

Do with

Do without

Dob in

Dole out

Doss about

Doss around

Doss down

Double as

Double back

Double down

Double down on

Double over

Double up

Double up as

Doze off

Drag on

Draw back

Draw down

Draw even

Draw in

Draw into

Draw on

Draw out

Draw up

Draw upon

Dream of

Dream up

Dredge up


Dress down

Dress up

Drift apart

Drift off

Drill down

Drill down through

Drill into

Drink up

Drive away

Drive back

Drive-by

Drive off

Drive out

Drive up

Drone on

Drop around

Drop away

Drop back

Drop behind

Drop by

Drop in

Drop off

Drop out

Drop over

Drop round

Drop someone in it

Drop through

Drown in

Drown out

Drum into

Drum out

Drum up

Dry off

Dry out

Dry up

Duck out of

Duff up

Dumb down

Dump on

Dust down

Dust off

Dwell on

Dwell uponTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×