Tải bản đầy đủ

Cụm động từ bắt đầu bằng chữ c

Cụm động từ bắt đầu bằng chữ C
Call after

Call around

Call at

Call back

Call for

Call forth

Call in

Call off

Call on

Call out


Call round

Call up

Calm down

Cancel out

Cap off

Care for

Carried away

Carry forward

Carry off

Carry on

Carry on with

Carry out

Carry over

Carry through

Cart off

Carve out

Carve up

Cash in

Cash in on

Cash out


Cash up

Cast about for

Cast around for

Cast aside

Cast off

Cast out

Cast round for

Cast up

Catch at

Catch on

Catch out

Catch up

Catch up in

Catch up on

Catch up with

Cater for

Cater to

Cave in

Chalk out

Chalk up

Chalk up to

Chance upon

Change over

Charge up

Charge with

Chase down

Chase off

Chase up

Chat away

Chat up

Cheat on

Cheat out of

Check by

Check in

Check into

Check off

Check out

Check out of


Check over

Check up on

Cheer on

Cheer up

Chew off

Chew on

Chew out

Chew over

Chew up

Chicken out

Chill out

Chime in

Chip away at

Chip in

Choke off

Choke out

Choke up

Choose up

Chop down

Chop up

Chow down

Chow down on

Chuck away

Chuck in

Chuck out

Chuck up

Churn out

Clag up

Clam up

Clamp down on

Claw back

Clean off

Clean out

Clean up

Clear away

Clear off

Clear out

Clear up

Click through

Climb down

Cling on

Cling on to

Cling to

Clog up

Close down

Close in

Close in on

Close in upon

Close off

Close on

Close out

Close up

Cloud over

Clown about

Clown around

Coast along

Cobble together

Cock up

Colour (Color) up

Come about

Come across

Come along

Come apart

Come around

Come around to

Come back

Come before

Come by


Come down

Come down on

Come down to

Come down upon

Come down with

Come forth

Come forth with

Come from

Come in

Come in for

Come into

Come into use

Come off

Come off it

Come on

Come out

Come out in

Come out of

Come out with

Come over

Come round

Come through

Come through with

Come to

Come up

Come up against

Come up with

Come upon

Conjure up

Conk out

Contract in

Contract out

Contract out of

Cool down

Cool off

Coop up

Cop it

Cop off

Cop out

Cost up

Cotton on

Cough up

Could do with

Count against

Count among

Count down

Count for

Count in

Count off

Count on

Count out

Count towards

Count up

Count upon

Cover for

Cover up

Cozy up

Cozy up to

Crack down on

Crack on

Crack up

Crank out

Crank up

Crash out

Cream off

Creep in

Creep into

Creep out


Creep out on

Creep over

Creep up on

Crop up

Cross off

Cross out

Cross up

Cruise through

Crumb down

Cry off

Cry out

Cut across

Cut back

Cut back on

Cut down

Cut down on

Cut in

Cut it out

Cut off

Cut out

Cut through

Cut upTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×