Tải bản đầy đủ

Cụm động từ bắt đầu bằng chữ b

Cụm động từ bắt đầu bằng chữ B
Back away

Back down

Back into

Back off

Back out

Back out of

Back up

Bag out

Bail out

Bail out of


Bail out on

Bail up

Ball up

Balls up

Bang about

Bang around

Bang on

Bang on about

Bang out

Bang up

Bank on

Bargain down

Bargain for

Bargain on

Barge in

Barge into

Bash about

Bash in

Bash out

Bash up


Bawl out

Be after

Be along

Be away

Be cut out for

Be cut up

Be down

Be down on

Be down with

Be fed up

Be in

Be in on

Be into

Be not on

Be off

Be on

Be on about

Be onto

Be out

Be out of

Be out to

Be snowed under

Be taken aback

Be taken with

Be to do with

Be up

Be up for

Be up to

Beam up

Bear down on

Bear on

Bear out

Bear up

Bear up under

Bear with

Beat down

Beat out

Beat up


Beaver away

Beaver away at

Bed down

Bed out

Beef up

Belong to

Belong with

Belt out

Belt up

Bend down

Bend over

Bend over backwards

Big up

Bitch up

Black out

Blank out

Blare out

Blast off

Blaze away

Bleed out

Bliss out

Block in

Block off

Block out

Block up

Blow away

Blow down

Blow in

Blow off

Blow out

Blow over

Blow up

Blurt out

Board out

Board up

Bog down

Bog in

Bog into

Bog off!

Boil down

Boil down to

Boil over

Boil up

Bolster up

Bone up

Bone up on

Book in

Book into

Book out

Book up

Boot up

Border on

Boss about

Boss around

Botch up

Bottle away

Bottle out

Bottle up

Bottom out

Bounce into

Bounce back

Bounce off

Bow down to

Bow out

Bow to

Bowl along

Bowl over

Box in


Box up

Brace up

Branch out

Break away

Break down

Break for

Break in

Break into

Break off

Break out

Break out in

Break out of

Break through

Break up

Breed out

Breeze along

Breeze in

Breeze into

Breeze through

Brick in

Brick up

Brighten up

Bring about

Bring along

Bring around

Bring back

Bring down

Bring forth

Bring forward

Bring in

Bring off

Bring on

Bring out

Bring out in

Bring round

Bring up

Brush off

Brush up

Bubble over

Buck up

Bucket down

Buckle down

Buckle under

Buckle up

Budge up

Buff up

Buff up on

Bug off!

Bug out

Build around

Build in

Build into

Build on

Build up

Bulk out

Bulk up

Bump into

Bump off

Bump up

Bundle off

Bundle out

Bundle up

Bunk off

Buoy up

Burn down

Burn off

Burn out

Burn up


Burst into

Bust up

Butt in

Butt out

Butter up

Buy in

Buy into

Buy off

Buy out

Buy up

Buzz around

Buzz offTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×