Tải bản đầy đủ

Hợp đồng mua bán là hợp đồng song vụ

H ợp đồ n g mua bán là h ợp đồ n g song v ụ( Đ
ÚNG vì trong n ội dung c ủa h ợp đồ n g luôn xác đị nh rõ ngh ĩa v ục ủa các bên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×