Tải bản đầy đủ

Hợp đồng mua bán là hợp đồng ưng thuận

Hợp đồng mua bán là hợp đồng ưng thuận; (ĐÚng thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán phụ thuộc vào sự thỏa 
thuận của các bên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×