Tải bản đầy đủ

Hợp đồng mua bán là hợp đồng có đền bù

H ợp đồ n g mua bán là h ợp đồ n g có đề n bù; ( Đ
ÚNG vì b ản ch ất c ủa mua bán là các bên ph ải m ất 1 l ợi ích v ật ch ất để có
được m ột l ợi ích t ương x ứng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×