Tải bản đầy đủ

Tất cả những người tham gia mua đấu giá đều phải đăng ký và nộp khoản tiền đặt trước

T ất c ảnh ững ng ư
ờ i tham gia mua đấ u giá đề u ph ải đă n g ký và n ộp kho ản ti ền đặ t tr ư
ớc ; ( Đ
ÚNG theo quy đị nh v ềbán
đấu giá ts)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×