Tải bản đầy đủ

Trong bán đấu giá bên bán tài sản đấu giá là chủ sở hữu tài sản bán

. Trong bán đấ u giá bên bán tài s ản đấ u giá là ch ủs ởh ữu tài s ản bán;(SAI bên bán là trung tâm ho ặc doanh nghi ệp bán đấ u
giá)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×