Tải bản đầy đủ

Hợp đồng mua bán nhà ở chỉ có hiệu lực khi hình thức của hợp đồng được lập thành văn bản và có công chứng chứng thực

H ợp đồ n g mua bán nhà ở ch ỉ có hi ệu l ực khi hình th ức c ủa h ợp đồ n g đư
ợ c l ập thành v ăn b ản và có công ch ứng ch ứng
th ực; (SAI v ới h ợp đồ n g mua bán v ới bên mua bán là doanh nghi ệp có ch ức n ăng kinh doanh không c ần có công ch ứng
ch ứng th ức, kho ản 2 Đi ều 63 N Đ71/2010 h ư
ớ ng d ẫn thi hành v ềlu ật nhà ở)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×