Tải bản đầy đủ

Khi bên mua chưa trả tiền thì bên bán có quyền không chuyển giao tài sản bán cho bên mua

Khi bên mua ch ưa tr ảti ền thì bên bán có quy ền không chuy ển giao tài s ản bán cho bên mua ; (SAI trong tr ư
ờ ng h ợp 2 bên
đã th ỏa thu ận trong h ợp đồn g r ằng ph ải giao tài s ản tr ước thì bên mua m ới ph ải th ực hi ện ngh ĩa v ụtr ảti ền)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×