Tải bản đầy đủ

Hợp đồng mua bán tài sản đang là đối tượng của một giao dịch bảm đảo thì vô hiệu

H ợp đồ n g mua bán tài s ản đa ng là đố i t ư
ợ ng c ủa m ột giao d ịch b ảm đả o thì vô hi ệu; (SAI h ợp đồ n g mua bán ko th ểtr ở
thành đố i t ư
ợ ng c ủa giao d ịch ds, câu này em c ũng ko ch ắc ch ắn cô ạ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×