Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp hợp đồng mua bán có hiệu lực nhưng bên bán chưa chuyển giao tài sản bán cho bên mua mà lại có rủi ro đối với tài sản bán thì hợp đồng mua bán sẽ bị hủy bỏ

Trong tr ư
ờ ng h ợp h ợp đồ n g mua bán có hi ệu l ực nh ưng bên bán ch ưa chuy ển giao tài s ản bán cho bên mua mà l ại có r ủi
ro đố i v ới tài s ản bán thì h ợp đồ n g mua bán s ẽb ị h ủy b ỏ;(SAI h ủy b ỏhay không ph ụthu ộc vào ý chí c ủa các bên ch ủth ể,
các ch ủth ểcó th ểth ỏa thu ận thay th ếb ằng tài s ản khác n ếu là v ật cùng lo ại)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×