Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp tài sản bán có khuyết tật mà không do lỗi của bên bán thì bên mua phải chịu rủi ro

 Trong trường hợp tài sản bán có khuyết tật mà không do lỗi của bên bán thì bên mua phải chịu rủi ro;(SAi nếu trước thời 
điểm mua bên mua phát hiện được khuyết tật về ts thì bên bán phải chịu rủi ro, ĐIều 440)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×