Tải bản đầy đủ

Tài sản bán thuộc sở hữu chung hợp nhất sở hữu chung theo phần và sở hữu hợp nhất thì hợp đồng mua bán chỉ có hiệu lực khi có sự thỏa thuận đồng ý bằng văn bản của tất cả các đồng sở hữu chủ

Tài s ản bán thu ộc s ởh ữu chung h ợp nh ất s ởh ữu chung theo ph ần và s ởh ữu h ợp nh ất thì h ợp đồ n g mua bán ch ỉ có hi ệu
l ực khi có s ựth ỏa thu ận đồ n g ý b ằng v ăn b ản c ủa t ất c ảcác đồ n g s ởh ữu ch ủ(SAI
;
có tr ư
ờ ng h ợp không c ần có s ựđồ n g ý
ví d ụnh ưtài sany chung h ợp nh ất c ủa v ợch ồng, 1 bên có th ểdùng tài s ản tham gia vào giao d ịch mua bán mà đe m l ại l ợi
ích cho bên kia)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×