Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp bên bán bán tài sản không thuộc sở hữu của mình thì hợp đồng mua bán đó vô hiệu

Trong trường hợp bên bán bán tài sản không thuộc sở hữu của mình thì hợp đồng mua bán đó vô hiệu;­ Hợp đồng mua bán
phải lập thành văn bản;(SAI vì có thể người không phải chủ sở hữu nhưng được chủ sở hữu ủy quyền)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×