Tải bản đầy đủ

Thời điểm chấm dứt hợp đồng mua bán có bảo hành là thời điểm hết thời hạn nghĩa vụ bảo hành

Th ời đi ểm ch ấm d ứt h ợp đồ n g mua bán có b ảo hành là th ời đi ểm h ết th ời h ạn ngh ĩa v ụb ảo hành; (SAI ch ấm d ứt t ại th ời
đi ểm các bên đã hoàn thành ngh ĩa v ụtheo nh ưth ỏa thu ận trong h ợp đồn g, ngh ĩa v ụb ảo hành không ph ải là ngh ĩa v ụdân
s ựmà đó là hình th ức khuy ến khích nh ằm đả m b ảo ch ất l ư
ợ ng cho khách hàng c ủa bên bán)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×