Tải bản đầy đủ

Bên mua trong hợp đồng mua bán trả chậm trả dần có quyền sở hữu tài sản mua từ thời điểm họ đã

Bên mua trong hợp đồng mua bán trả chậm trả dần có quyền sở hữu tài sản mua từ thời điểm họ đã  hoàn thành nghĩa vụ 
trả tiền;(ĐÚNG trong thời gian chưa hoàn thành nghĩa vụ trả tiền, bên bán vẫn được bảo lưu quyền sở hữu với ts bán, 
ĐIều 461)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×