Tải bản đầy đủ

Bên bán phải chịu các chí phí về vận chuyển tài sản bán đến nơi cư trú của bên mua

 Bên bán phải chịu các chí phí về vận chuyển tài sản bán đến nơi cư trú của bên mua; (SAI còn theo thỏa thuận của các 
bên ĐIều 441)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×