Tải bản đầy đủ

Người nào đã đặt tiền đặt cọc thì mới có thể trở thành chủ sở hữu của tài sản đấu giá

Ng ư
ờ i nào đã đặ t ti ền đặ t c ọc thì m ới có th ểtr ởthành ch ủs ởh ữu c ủa tài s ản đấ u giá; (SAI khi tham gia đấ u giá ng ư
ời
tham gia theo quy đị nh ph ải tr ả1 kho ản ti ền đặ t tr ư
ớ c, và theo nh ưquy đị nh s ẽcó 1 s ốtr ư
ờ ng h ợp ko đư
ợ c tr ảl ại kho ản
ti ền này)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×