Tải bản đầy đủ

Người mua đấu giá phải nộp tiền dặt cọc mới được tham gia đấu giá

 Người mua đấu giá phải nộp tiền dặt cọc mới được tham gia đấu giá;(SAI tiền đặt trước, cần phân biệt đặt trước và đặt 
cọc)fndnddhhhffddđTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×