Tải bản đầy đủ

Người có tài sản bán đấu giá có quyền mua lại tài sản đấu giá từ người mua đấu giá nếu họ đã khắc phục được các lý do để bán đấu giá

Ng ư
ờ i có tài s ản bán đấ u giá có quy ền mua l ại tài s ản đấ u giá t ừng ư
ờ i mua đấ u giá n ếu h ọđã kh ắc ph ục đư
ợ c các lý do để
bán đấ u giá (Ví d ụ: bán đấ u giá nhà để tr ản ợ, nay n ợđã đư
ợ c tr ả…); (SAI do th ỏa thu ận c ủa 2 bên th ỏa thu ận, đi ều 42 N Đ
17/2010)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×