Tải bản đầy đủ

Người bán đấu giá không có quyền trở thành người mua đấu giá

Người bán đấu giá không có quyền trở thành người mua đấu giá; (ĐÚNG để phiên bán đấu giá được diễn ra 
công bằng và khách quan pháp luật quy định người bán đấu giá không  thể đồng thời là người mua đấu giá, 
khoản 2 ĐIều 30 NĐ 17/2010)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×