Tải bản đầy đủ

Người có tài sản bán đấu giá có thể tự mình bán đấu giá

Ng ư
ờ i có tài s ản bán đấ u giá có th ểt ựmình bán đấ u giá; (SAI bán đấ u giá ph ải tuân th ủtheo các quy đị nh c ủa pháp lu ật,
ng ư
ờ i bán đấ u giá ph ải là các trung tâm, doanh nghi ệp có đủ các đi ều ki ện nhà n ư
ớ c cho phép đư
ợ c th ực hi ện bán đấ u giá,
ng ư
ờ i có tài s ản không th ểt ựmình th ực hi ện vi ệc bán đấ u giá)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×