Tải bản đầy đủ

Khi người có tài sản đấu giá chết thì đấu giá chấm dứt

Khi người có tài sản đấu giá chết thì đấu giá chấm dứt; (SAI có thể được tiếp tục thực hiện và tài sản được chuyển cho
những người thùa kế)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×