Tải bản đầy đủ

Ứng dụng giếng cát để xử lý nền nhà xưởng, khu công công nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

---------------------------

BÙI HÀ NAM

ỨNG DỤNG GIẾNG CÁT ĐỂ XỬ LÝ NỀN
NHÀ XƯỞNG, KHU CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành : Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp
Mã số ngành: 60580208

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm
2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM


---------------------------

BÙI HÀ NAM

ỨNG DỤNG GIẾNG CÁT ĐỂ XỬ LÝ NỀN
NHÀ XƯỞNG, KHU CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành : Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp
Mã số ngành: 60580208

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ PHÁN

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm
2016


CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.
HCM

Cán bộ hướng dẫn khoa học : PGS.TS. VÕ PHÁN
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ
ký)

Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
ngày … tháng … năm …
Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm:
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc
sĩ)

1
2
3
4
5


TTH Ch
dan
Ch
Ph
1Ph
2Ủ

T
Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn
đã được sửa chữa (nếu có).
Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV


TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM
PHÒNG QLKH – ĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày..… tháng….. năm 20..NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ tên học viên: BÙI HÀ NAM

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 23/05/1990

Nơi sinh: Quy

Nhơn Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình DD và CN
MSHV:1441870007
I- Tên đề tài:
ỨNG DỤNG GIẾNG CÁT ĐỂ XỬ LÝ NỀN NHÀ XƯỞNG, KHU
CÔNG NGHIẾP
II- Nhiệm vụ và nội dung:
CHƯƠNG 1 :
TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẾNG CÁT KẾT
HỢP GIA TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
CHƯƠNG 2 :
CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN GIẾNG CÁT KẾT
HỢP GIA TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
CHƯƠNG 3 :
ỨNG DỤNG GIẾNG CÁT KẾT HỢP GIA TẢI TRƯỚC
ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU
CHƯƠNG 4 :
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG KÍNH,
CHIỀU DÀI, KHOẢNG CÁCH CỦA GIẾNG CÁT VÀ ĐỘ XÁO TRỘN CỦA
NỀN XUNG QUANH GIẾNG CÁT ĐẾN MỨC ĐỘ CỐ KẾT DƯỚI NỀN
MÓNG
III- Ngày giao nhiệm vụ:
IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ..........................................................................
V- Cán bộ hướng dẫn:
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

PGS.TS. VÕ PHÁN

PGS.TS. VÕ PHÁN
KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH


-i-

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong
bất kỳ công trình nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này
đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn
gốc.
Học viên thực hiện Luận văn
(Ký và ghi rõ họ tên)


- ii -

LỜI CÁM ƠN
Tôi xin được cảm ơn quý Thấy (Cô) trong khoa Xây dựng trường Đại học Kỹ
Thuật Công Nghệ, đã truyển đạt cho tôi những kiến thức quý báu và tâm huyết trong
suốt 3 học kỳ vừa qua. Đó là những kiến thức nền tảng cho tôi hoàn thành cuốn luận
văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS. Võ Phán, người thầy đã tận tình hướng
dẫn, từ những bước đi sơ khai ban đầu, đến những kiến thức chuyên nghành đầy vô giá.
Để rồi từ đó tôi bắt đầu sơ lược và kết nối những kiến thức đó lại với nhau để hoàn
thành nên nội dung chính của đề tài mà tôi đã thực hiện. Một lần nữa xin cảm ơn người
Thầy đầy tâm huyết và tâm lý đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhiều điều cho tôi,
người Thầy không những truyền đạt những kiến thức trong sách vở mà còn cả những
bài học cuộc sống. Những điều đó đã tạo động lực giúp tôi hoàn thành luận văn này
một cách tốt
nhất.
Xin cảm ơn các Thầy, Cô, Anh, Chị nhân viên của Phòng Quản Lý Khoa học –
Đào tạo Sau Đại học đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá
trình học tập.
Một lần nữa xin gửi đến Quý Thầy, Cô và Gia đình lời biết ơn sâu sắc
nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Học Viên Thực Hiện Luận Văn


-3-

TÓM TẮT
Bài luận văn của tôi trình bày vấn đề giếng cát kết hợp gia tải trước để xử lý nền
đất yếu dưới nền khu công nghiệp, nhà xưởng. Trong quá trình nghiên cứu tôi áp dụng
các cơ sở lý thuyết đã có để tính toán và phân tích bài toán bằng phương pháp giải tích
và mô phỏng phần tử hữu hạn (Bằng phần mềm Plaxis 2D với mô hình Mohr Coulomb)
để so sánh độ cố kết và độ lún nền đất yếu dưới nền khu công nghiệp Long Hậu, Long
An.
Ngoài ra trong luận văn tôi còn tiến hành phân tích sự thay đổi của các thông số
như đường kính, chiều dài, khoảng cách và mức độ xáo trộn của giếng cát ảnh hưởng
như thế nào đến mức độ cố kết và độ lún tại dự án này.


-4-

ABSTRACT
My dissertation presents problems combined application sand wells preloading
to handle soft ground under industial park or factory. During the research I applied the
theoretical basic has to calculate and analyze the problem by means of anlytical and
finite element simulation ( using software Plaxis 2D with Mohr Coulomb model ) to
compare cohesion and soft ground subsidence of industial or factory in Long Hau
Industial park, Long An
Also in the thesis I analyzed the change of parameters such as diameter,
length, distance and degree of disturbance of sand well how to influence the degree
of consolidation and the settlement of the background weak ground in this project.


-5-

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ................................................................................................................1
I.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................1
II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: .......................................................2
III.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: .............................................................................2
IV.PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......................3
V.HẠN CHẾ............................................................................................................3
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẾNG CÁT KẾT HỢP
GIA TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ....................................................4
1.1.

TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ

NỀN ĐẤT YẾU ..................................................................................................4
1.1.1. Giới thiệu chung về phương pháp gia tải trước ....................................4
1.1.2. Đặc điểm và phạm vi áp dụng...............................................................4
1.1.3. Biện pháp thi công ................................................................................5
1.2. TỔNG QUAN VỀ GIẾNG CÁT ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU .............5
1.2.1. Lịch sử phát triển...................................................................................5
1.2.2. Đặc điểm tác dụng và phạm vi áp dụng của giếng cát ..........................6
1.2.3. Phương pháp thi công ...........................................................................8
1.2.4. Tổng quát lớp đệm cát trên mặt của giếng cát. .....................................9
1.3. NHẬN XÉT CHUNG ..............................................................................9
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN GIẾNG CÁT KẾT HỢP
GIA TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ..................................................10
2.1.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN BÀI TOÁN CỐ KẾT THẤM .....10

2.1.1. Khái niệm ............................................................................................10
2.1.2. Các giả thiết của Terzaghi...................................................................10
2.2. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN ĐỘ LÚN ỔN ĐỊNH CỦA NỀN ..............13
2.2.1. Kiểm tra ổn định nền đất yếu ..............................................................13
2.2.2. Độ lún ổn định của nền đất yếu...........................................................14
2.3. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN GIẾNG CÁT KẾT HỢP GIA TẢI TRƯỚC
...............................................................................................................15
2.3.1. Khái niệm phương pháp xử lý nền đất yếu bằng giếng cát kết hợp gia
tải trước..........................................................................................................15
2.3.2. Sự cố kết của giếng cát........................................................................16
2.4. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỂ PHÂN TÍCH
BÀI TOÁN GIẾNG CÁT KẾT HỢP GIA TẢI TRƯỚC .................................19


-62.4.1. Mô phỏng bài toán giếng cát kết hợp gia tải trước để xử lý nền đất yếu
.............................................................................................................19
2.4.2. Các bước mô phỏng bài toán trong Plaxis ..........................................20
CHƯƠNG 3 : ỨNG DỤNG GIẾNG CÁT KẾT HỢP GIA TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ
LÝ NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI KHU CÔNG NGHIỆP .............................................22
3.1.

GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH ................................................................22

3.1.1. Giới thiệu chung ..................................................................................22
3.1.2. Quy mô công trình ..............................................................................22
3.1.3. Điều kiện địa chất công trình khu vực xây dựng ................................23
3.1.4. Tính toán độ lún bằng phương pháp giải tích .....................................24
3.2. TÍNH TOÁN ĐỘ LÚN CỦA NỀN ĐẤT YẾU BẰNG PHẦN MỀM
MÔ PHỎNG PHẦN TỬ HỮU HẠN ................................................................36
3.3.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ......................................................................43

CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG KÍNH, CHIỀU DÀI,
KHOẢNG CÁCH CỦA GIẾNG CÁT VÀ ĐỘ XÁO TRỘN CỦA NỀN XUNG
QUANH GIẾNG CÁT ĐẾN MỨC ĐỘ CỐ KẾT DƯỚI NỀN MÓNG ..44
4.1.

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG KÍNH GIẾNG CÁT ĐẾN

MỨC ĐỘ CỐ KẾT CỦA ĐẤT NỀN................................................................44
4.1.1. Phương pháp giải tích .........................................................................44
4.1.2. Phương pháp phần tử hữu hạn ............................................................47
4.2. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH GIẾNG CÁT
ĐẾN MỨC ĐỘ CỐ KẾT CỦA ĐẤT NỀN ......................................................49
4.2.1. Phân tích bằng phương pháp giải tích .................................................49
4.2.2. Phương pháp phần tử hữu hạn ............................................................52
4.3. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU SÂU GIẾNG CÁT ĐẾN
MỨC ĐỘ CỐ KẾT CỦA ĐẤT NỀN................................................................53
4.3.1. Phân tích bằng phương pháp giải tích .................................................53
4.4. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ XÁO TRỘN CỦA NỀN XUNG
QUANH GIẾNG CÁT ĐẾN ĐỘ CỐ KẾT CỦA NỀN MÓNG .......................57
4.4.1. Phân tích bằng phương pháp giải tích .................................................57
4.4.2. Xét trường hợp: kh/ks=2.5 ...................................................................58
4.4.3. Xét trường hợp: kh/ks=3.5 ...................................................................59
4.4.4. Xét trường hợp: kh/ks=4.5 ...................................................................60
4.5. NHẬN XÉT CHƯƠNG 4......................................................................61
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................................62
TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................63


-7PHỤ LỤC ..................................................................................................................64


-8-

MỤC LỤC HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1
I.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ............................................................................1
II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: ...........................................................2
III.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: .................................................................................2
IV.PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..........................3
V.HẠN CHẾ: ..............................................................................................................3
CHƯƠNG 1 :TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẾNG CÁT KẾT HỢP GIA
TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ................................................................4
Hình 1.1.Bố trí lưới giếng cát theo sơ đồ tam giác đều...........................................7
Hình 1.2.Bố trí lưới giếng cát theo sơ đồ hình vuông .............................................7
Hình 1.3.Thi công giếng cát bằng phương pháp khí nén, xói nước tạo lỗ ..............8
CHƯƠNG 2 :CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN GIẾNG CÁT KẾT HỢP GIA
TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ..............................................................10
Hình 2.1.Biểu đồ xác định hệ số chịu tải Nc của nền đắp có chiều rộng B trên nền
đất yếu có chiều dày Hy ........................................................................................13
Hình 2.2.Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp giếng cát kết hợp gia tải trước ...15
Hình 2.3.Sơ đồ bài toán phẳng tương đương ( Indraratna và Redana, 1997 ) ......20
CHƯƠNG 3 :. ỨNG DỤNG GIẾNG CÁT KẾT HỢP GIA TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ
NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI KHU CÔNG NGHIỆP .......................................................22
Hình 3.1.Biểu đồ độ cố kết theo thời gian 180 ngày .............................................35
Hình 3.2.Biểu đồ độ lún theo thời gian sau 180 ngày ...........................................36
Hình 3.3.Mô hình lưới phần tử xử lý nền bằng giếng cát .....................................42
Hình 3.4.Áp lực lỗ rỗng thặng dư của nền sau khi xử lý bằng giếng cát sau 180
ngày

..............................................................................................................42

Hình 3.5.Tổng độ lún của nền sau khi xử lý bằng giếng cát sau 180 ngày ...........43
CHƯƠNG 4 :PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG KÍNH, CHIỀU DÀI,
KHOẢNG CÁCH CỦA GIẾNG CÁT VÀ ĐỘ XÁO TRỘN CỦA NỀN XUNG
QUANH GIẾNG CÁT ĐẾN MỨC ĐỘ CỐ KẾT DƯỚI NỀN MÓNG...................44
Hình 4.1.Biểu đồ quan hệ U-t khi thay đổi đường kính giếng cát ........................47


-9-

Hình 4.2.Biểu đồ quan hệ St t khi thay đổi đường kính giếng cát .....................47
Hình 4.3.Tổng độ lún của nền sau khi xử lý sau 180 ngày d w 0.3m ..................48


-9Hình 4.4.Tổng độ lún của nền sau khi xử lý sau 180 ngày d w 0.5m ..................48


- 10 -

Hình 4.5.Biểu đồ quan hệ U-t khi thay đổi khoảng cách giếng cát.......................51
Hình 4.6.Biểu đồ quan hệ St t khi thay đổi đường kính giếng cát .....................51
Hình 4.7.Tổng độ lún của nền sau khi xử lý sau 180 ngày L 2.5m ....................52
Hình 4.8.Tổng độ lún của nền sau khi xử lý sau 180 ngày L 2m .......................53
Hình 4.9.Biểu đồ quan hệ U-t khi thay đổi chiều sâu giếng cát ............................56
Hình 4.10.Biểu đồ quan hệ St - t khi thay đổi chiều sâu giếng cát........................56
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................................62
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................63
PHỤ LỤC ......................................................................................................................64


- 10 -

MỤC LỤC BẢNG
MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1
CHƯƠNG 1 :

TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẾNG CÁT KẾT HỢP GIA

TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ....................................................................4
CHƯƠNG 2 :

CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN GIẾNG CÁT KẾT HỢP GIA

TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ..................................................................10


- 11 -

Bảng 2.1.Độ cố kết U v đạt được tùy thuộc vào nhân tố thời gian Tv ...................12
CHƯƠNG 3 :

ỨNG DỤNG GIẾNG CÁT KẾT HỢP GIA TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ

NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI KHU CÔNG NGHIỆP ...........................................................22
Bảng 3.1.Bảng xác định chiều sâu chịu ảnh hưởng của tải trọng đắp...................27
Bảng 3.2.Tính độ lún của nền theo phương pháp tổng phân tố.............................30
Bảng 3.3.Các thông số thiết kế giếng cát ..............................................................33
Bảng 3.4.Độ cố kết và độ lún theo thời gian của nên khi xử lý bằng giếng cát ....34
Bảng 3.5.Số liệu đầu vào để mô phỏng bài toán. ..................................................37
CHƯƠNG 4 :

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG KÍNH, CHIỀU DÀI,

KHOẢNG CÁCH CỦA GIẾNG CÁT VÀ ĐỘ XÁO TRỘN CỦA NỀN XUNG
QUANH GIẾNG CÁT ĐẾN MỨC ĐỘ CỐ KẾT DƯỚI NỀN MÓNG.......................44
Bảng 4.1.Bảng tính độ cố kết theo phương ngang của đất nền khi thay đổi đường
kính giếng cát ........................................................................................................45
Bảng 4.2.Bảng tính độ cố kết và độ lún đất nền khi thay đổi đường kính giếng ..46
Bảng 4.3.Bảng tính độ cố kết theo phương ngang của đất nền khi khoảng cách
giếng thay đổi ........................................................................................................49
Bảng 4.4.Bảng tính độ cố kết và độ lún của đất nền khi khoảng cách giếng thay
đổi

..............................................................................................................50

Bảng 4.5.Bảng tính độ cố kết đất nền khi thay đổi chiều sâu giếng cát ................54
Bảng 4.6.Bảng tính độ lún đất nền sau khi thay đổi chiều sâu giếng cát ..............55
Bảng 4.7.Bảng tính độ cố kết và độ lún đất nền khi xét đến độ xáo trộn
(kh/ks=2.5).............................................................................................................58
Bảng 4.8.Bảng tính độ cố kết và độ lún đất nền khi xét đến độ xáo trộn
(kh/ks=3.5).............................................................................................................59


Bảng 4.9.Bảng tính độ cố kết và độ lún đất nền khi xét đến độ xáo trộn
(kh/ks=4.5).............................................................................................................60
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................................62
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................63
PHỤ LỤC ......................................................................................................................64


MỘT SỐ KÍ HIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN


a, av

(m2/kN)

Hệ số nén;

a0

(m2/kN)

Hệ số nén thể tích;

c

(kg/m2)

Lực dính của đất;

cu

(kPa)

Lực dính của đất nền trong điều kiện không thoát nước;

Cc

Chỉ số nén;

Cs

Chỉ số nở;

Cv

Hệ số cố kết theo phương đứng;

Ch

Hệ số cố kết theo phương ngang;

Cr

Hệ số cố kết theo phương ngang hướng tâm;

Cvz

Hệ số cố kết theo phương z phụ thuộc đặc tính của đất;

De

(m)

Đường kính ảnh hưởng của giếng cát;

dw

(m)

Đường kính giếng cát;

ds

(m)

Đường kính vùng bị xáo trộn;

L

(m)

Khoảng cách giữa các trục giếng cát;

e

Hệ số rỗng;

e0

Hệ số rỗng ứng với thời điểm trước khi xây dựng;

e0i

Hệ số rỗng của lớp đất thứ i ở trạng thái tự nhiên ban đầu;
(Chưa đắp nền bên trên)

ep

H


h

(
k
(
m
(

H

m h

kv

)

kh

( ềH
m ệ
H

E
hdd

m
Nc

s
C
h
C
i
- 13 (kPa)

P0

S

(
k
P
a
(
m
(
m
(
m
(
m
(

Su

m h

s

)

qgh
Sc
St
Si
Ss
S

Thp

T

i
Đ

Đ

Đ

Đ

K
o
Đ

x
b
i

Tv
t
u

(
s

u
u0
Ut
Uv
U
h

N
h
â

p
Á
p
Á
p
l

Đ

Đ

B

R

(

r

m á

rw

)

rs
W
WL
Wp
w

n

kB
á
Đ

%

)( G
m i
3
) (kN/m
Du
(
m
(

Ứng suất hữu hiệ trung bình do trọng lượng bản thân gây ra;


- 14 dd

(kN/m3)

Dung trọng của khối đất đắp;


- 15 -

bt

(độ)

Góc ma sát trong của đất;

(kN/m3)
(kN/m2)

Dung trọng tự nhiên;
Ứng suất do trọng lượng bản thân các lớp đất phía trên gây ra ở
độ sâu H a ;

gl

(kN/m2)

Ứng suất do trọng tải trọng đắp gây ra ở độ sâu H a ;


-1-

MỞ ĐẦU
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong những năm gần đây xây dựng các khu công nghiệp đang phát triển
mạnh mẽ. Việc xây dựng các công trình nhà, xưởng là vấn đề thiết yếu nhất. Vì
vậy khi xây dựng các công trình trên nền đất yếu thì việc xử lý nền móng là hết
sức cần thiết. Trong những trường hợp như vậy yêu cầu đặt ra khi thi công công
trình là phải rút ngắn thời gian lún của nền để sau khi hoàn thành việc xây dựng
và đưa công trình vào sử dụng thì độ lún gây ra tiếp đó không vượt quá giới hạn
cho phép theo quy phạm thiết kế.
Việt Nam được biết đến là nơi có nhiều vùng đất yếu, đặc biệt lưu vực
sông Hồng và sông Mê Kông. Khu vực Long Hậu cũng nằm trong số đó nên
gần như toàn bộ diện tích là nền đất yếu với những điều kiện hết sức phức tạp
của đất nền. Thực tế này đã đòi hỏi phải hình thành và phát triển các công nghệ
thích hợp và tiên tiến để xử lý nền đất yếu. Việc xử lý nền đất yếu là vấn đề bức
thiết và quan trọng hàng đầu trong sự phát triển của khu Công nghiệp Long
Hậu. Xử lý nền đất yếu nhằm mục đích làm tăng sức chịu tải của nền đất, cải
thiện một số tính chất cơ lý của nền đất yếu như : giảm hệ số rỗng, giảm tính
nén lún, tăng độ chặt, tăng trị số mođun biến dạng, tăng cường độ chống cắt của
đất … đảm bảo điều kiện khai thác bình thường cho công trình.
Một số phương pháp dùng để xử lý nền đất yếu như: Gia tải trước; Tầng
đệm cát; Gia cố nền đường; Bệ phản áp; Sử dụng vật liệu nhẹ ( Sử dụng phụ gia
để gia cố nền đất, Nền đất bằng vật liệu nhẹ… ); Thay bằng lớp đầm chặt, Thả
đá hộc ( với chiều dày lớp bùn không sâu ); Thoát nước cố kết ( Bấc thấm,
Giếng bao cát, Cọc cát, Giếng cát, Cọc đá dăm, dự ép chân không, chân không
chất tải dự ép liên hợp ); Nền móng phức tạp ( hạ cọc bê tông, hạ cọc bằng chấn
động, cọc xi măng đất, cọc đất – vôi – xi măng, cọc bê tông có lẫn bột than );
cọc cứng ( cọc ống mỏng chế tạo tại chỗ ); cọc cừ tràm hoặc cọc tre…
Có rất nhiều biện pháp để xử lý nền đất yếu dưới nền nhưng để đảm bảo
cả về mặt kinh tế và kỹ thuật thì sử dụng giếng cát kết hợp gia tải trước để xử
lý nền đất yếu dưới nền đường là phương án khả thi nhất để ứng dụng tại Khu
vực Long Hậu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×