Tải bản đầy đủ

Chi phí bán đấu giá được tính vào giá của tài sản đấu giá

Chi phí bán đấu giá được tính vào giá của tài sản đấu giá;(SAI do bên có tài sản và người bán đấu giá thỏa thuận theo hợp
đồng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×