Tải bản đầy đủ

Địa điểm giao tài sản bán phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên trong hợp đồng mua bán

Địa điểm giao tài sản bán phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên trong hợp đồng mua bán;(vì địa điểm là điều khoản tùy
nghi chứ không phải điều khoản có bản trong hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận thì hợp đồng vẫn có hiệu lực
và áp dụng theo quy định của pháp luật tại khoản 2 ĐIều 284 về địa điểm thực hiện nghĩa vụ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×