Tải bản đầy đủ

Bên bán trong hợp đồng mua bán phải là chủ sở hữu tài sản bán

Bên bán trong hợp đồng mua bán phải là chủ sở hữu tài sản bán;(SAI bên bán có thể là người được chủ sở hữu ủy quyền
để bán ts)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×