Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 31: Tập tính của động vật

Giáo án sinh 11
Tiết: 31

Bài 31: TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
* Cơ bản
- Trình bày tập tĩnh chính ở động vật.
- Nêu được một số tập tính phổ biến ở động vật qua các ví dụ liên quan đến tập tính đó.
2. Kỹ năng
- Kỹ năng quan sát và giải thích được các hiện tượng trong tự nhiên.
- Vận dụng kiến thức vào thực tế đời sống.
3. Thái độ
- Xây dựng thói quen trong nếp sống ở thời đại văn minh của con người.
- Có ý thức bảo vệ động vật quý hiếm bằng cách tạo điều kiện sống thật tốt để chúng sinh
sản và tăng nhanh về số lượng, bảo vệ nguồn gen quý hiếm, bảo vệ độ đa dạng sinh học.
- Lên án hành động săn bắt động vật hoang dã quý hiếm.
II. Chuẩn bị dạy và học
1. Giáo viên
- Chuẩn bị dĩa hình về tập tính động vật (nếu có).

- Phiếu học tập để chô HS thảo luận nhóm.
- Một số tranh, hình vẽ về các tập tính ở động vật.
2. Học sinh
- Phiếu học tập của nhóm để thảo luận nhóm.
- Xem trước bài mới, tìm hiểu một số hình thức học tập và tập tính phổ biến ở động vật.
III. Tiến trình tổ chức dạy và học
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ: (10’)
Nêu cấu tạo xi náp và cách truyền tin qua xi náp?
3. Hoạt động dạy và học
a. Mở bài
Chúng ta đã hiểu tập tính là gì, trong bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu một số hình
thức học tập và một số tập tính phổ biến ở động vật.
b. Bài mới
Hoạt động của GV và HS
* Hoạt động 1: Tìm hiểu tập tính là gì?
GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu
hỏi
+ Tập tính là gì?
HS: nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
GV: Tóm tắt lại nêu ví dụ cụ thể
GV nhận xét, bổ sung → kết luận

Nội Dung
I. TẬP TÍNH
Tập tính là một chuỗi những phản ứng của động vật
trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên
ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi với môi
trường sống và tồn tại
II. PHÂN LOẠI TẬP TÍNH


Giáo án sinh 11
Ví dụ: - Nhện thực hiện rất nhiều động tác
nối tiếp nhau để kết nối các sợi tơ thành một 1. Tập tính bẩm sinh
tấm lưới.
Là loại tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố
-Tập tính phóng lưỡi bắt mồi của cóc mẹ và đặc trưng cho loài
Ví dụ:
* Hoạt động 2: Tìm hiểu phân loại tập


2. Tập tính học được
tính
Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống
GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK, trả lời
của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm
câu hỏi
Ví dụ:
+ Có mấy loại tập tính, là những loại nào?
Có một số tập tính vừa là học được vừa có nguồn
+ Thế nào là tập tính bẩm sinh. Lấy Vd
gốc bẩm sinh
minh họa.
Ví dụ:
- Tập tính sinh sản ở động vật, tập tính III. CƠ SỞ THẦN KINH CỦA TẬP TÍNH
di cư.
Cơ sở thần kinh của tập tính là các phản xạ không
- Tập tính ve sầu kêu vào ngày hè oi ả. điều kiện và phản xạ có điều kiện.
HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời.
- Tập tính bẩm sinh là chuỗi phản xạ không điều
GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK, trả lời
kiện mà trình tự của chúng trong hệ thần kinh đã
câu hỏi
được gen qui định sẵn từ khi sinh ra. Tập tính bẩm
+ Thế nào là tập tính học được. Lấy Vd
sinh thường bền vững và không thay đổi
minh họa.
- Tập tính học được là chuỗi phản xạ có điều kiện.
+ Phân biệt tập tính bẩm sinh với tập tính
Quá trình hình thành tập tính là sự hình thành các
học được
mối liên hệ mới giữa các nơron. Tập tính học được
Ví dụ:
có thể thay đổi.
GV: Tóm tắt lại nêu ví dụ cụ thể
- Sự hình thành tập tính học được ở động vật phụ
- Một số động vật vốn không sợ người
thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh và tuổi
nhưng nếu bị đuổi bắt, chúng sẽ học được
thọ.
kinh nghiệm chạy trốn thật nhanh khi nhìn
- Tập tính sinh sản, ngủ đông là kết quả phối hợp
thấy người, chuột nghe tiếng mèo kêu là bỏ hoạt động của hệ thần kinh và hệ nội tiết.
chạy.
HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu
hỏi.
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận
* Hoạt động 3: Tìm hiểu cơ sở thần kinh
của tập tính.
GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan sát
hình 31.2 trả lời câu hỏi
+ Cơ sở thần kinh của tập tính là gì?
+ Sự hình thành tập tính học được ở động
vật phụ thuộc vào yếu tố nào?


Giáo án sinh 11
HS: nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo
luận trả lời câu hỏi.
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận.1 số loài
chim?
GV: Tóm tắt lại nêu ví dụ cụ thể
HS: Do điều kiện môi trường sống như thời
tiết, thức ăn … chim di cư.
4. Củng cố
- Sử dụng phần kết luận chung ở cuối bài.
- Cho HS hệ thống lại các kiến thức đã học và tìm thêm các ví dụ khác để thấy rõ hơn về
các tập tính ở động vật.
- Nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tập tính di cư của một số loài chim.
5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Xem trước bài mới, tìm hiểu tập tính ở người và việc ứng dụng các tập tính vào trong
chăn nuôi và huấn luyện thú.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×