Tải bản đầy đủ

Sổ kế hoạch năm học 2018 2019 (quang)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG

KẾ HOẠCH
NĂM HỌC 2018 - 2019
Trường: ...................................................................................................................................................
.

Huyện (Thành phố): ................................................................................................................
.


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG

KẾ HOẠCH
NĂM HỌC 2018 - 2019
Trường: ........................................................................................................................................................
.

Huyện (Thành phố): ............................................................................................................................
.


Ngày..............tháng..............năm 2018

Ngày..............tháng..............năm 2018

CƠ QUAN QUẢN LÝ PHÊ DUYỆT

Hiệu trưởng
(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

........................................................................................................................

2

..............................................................................


I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG
1. Số lớp, số học sinh
Khối

Hệ phổ thông
Số lớp

Hệ bổ túc

Số học sinh

Số lớp

Số học sinh

Cộng
2. Cán bộ quản lý
Năm sinh
Họ và tên

Chức
vụ

NamNữ

Số năm
làm
quản lý

Trình độ
đào tạo,
môn đào
tạo

Trình
độ
LLCT

Chứng
chỉ
QLGD
(ghi dấu x)

Đảng
viên
(ghi
dấu x)

(1) Ghi các đối tượng: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Bí thư chi, đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Tổng
phụ trách Đội TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3


3. Các Tổ chuyên môn, tổ văn phòng(*)
Tổ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số
thứ
tự

Họ và tên

Trình độ đào tạo,
môn đào tạo

Nhiệm vụ được phân công

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(*) Mỗi tổ ghi vào 1 trang.

4

Chức vụ


Tổ :
Số
thứ
tự

Họ và tên

................................

Trình độ đào tạo,
môn đào tạo

Nhiệm vụ được phân công

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(*) Mỗi tổ ghi vào 1 trang.

5

Chức vụ


Tổ :
Số
thứ
tự

Họ và tên

.....................

Trình độ đào tạo,
môn đào tạo

Nhiệm vụ được phân công

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(*) Mỗi tổ ghi vào 1 trang.

6

Chức vụ


Tổ :
Số
thứ
tự

Họ và tên

.....................

Trình độ đào tạo,
môn đào tạo

Nhiệm vụ được phân công

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(*) Mỗi tổ ghi vào 1 trang.

7

Chức vụ


Tổ :
Số
thứ
tự

Họ và tên

.....................

Trình độ đào tạo,
môn đào tạo

Nhiệm vụ được phân công

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(*) Mỗi tổ ghi vào 1 trang.

8

Chức vụ


Tổ :
Số
thứ
tự

Họ và tên

.....................

Trình độ đào tạo,
môn đào tạo

Nhiệm vụ được phân công

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(*) Mỗi tổ ghi vào 1 trang.

9

Chức vụ


Tổ :
Số
thứ
tự

Họ và tên

.....................

Trình độ đào tạo,
môn đào tạo

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(*) Mỗi tổ ghi vào 1 trang.

4. Học sinh
Số
TT

Tên
lớp

Số
học

Nữ

HS
dân

Nữ
dân

Đội,
đoàn

Con
liệt

10

Con TB,
BB,

Con
hộ

Con
hộ cận

HS
khuyết

HS
học

HS
tuyển


sinh

tộc

tộc

viêng.đìnhC
M

nghèo

nghèo

tật

lại

mới

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Cộng
5. Cơ sở vật chất
Các khối công trình

Đơn vị
tính

11

Số lượng

Diện tích/ phòng
( m2)

Số lượng
còn thiếu


1. Khối phòng học:
- T.số phòng học (gồm: kiên cố, xây cấp 4, tạm)
- Phòng học kiên cố
- Phòng học xây cấp 4
- Phòng học tạm
- Tổng số bàn ghế học sinh
- Tổng số bàn ghế giáo viên
- Phòng học có bảng chống loá
- Phòng học có đủ đèn điện
- Phòng học có đủ quạt điện
- Phòng học bộ môn Vật lý
- Phòng học bộ môn Hóa học
- Phòng học bộ môn Sinh học
- Phòng học bộ môn Công nghệ
- Phòng học tiếng hoặc phòng nghe nhìn
- Phòng học chung các bộ môn
2. Khối phòng phục vụ học tập:
- Phòng rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng
- Phòng giáo dục nghệ thuật hoặc GD dân tộc
- Phòng thư viện
- Phòng thiết bị giáo dục
- Phòng truyền thống
- Phòng Đoàn (Đội)
- Phòng cho các tổ chức Đảng, đoàn thể
- Phòng máy vi tính
- Số máy vi tính
- Số máy tính kết nối Internet
- Địa chỉ website của trường
3. Khối phòng hành chính quản trị:
- Phòng hiệu trưởng
- Phòng phó hiệu trưởng
- Phòng sinh hoạt tổ chuyên môn
- Phòng họp giáo viên
- Văn phòng
- Phòng y tế học đường
- Nhà kho
- Phòng thường trực, bảo vệ
4. Khu nhà ăn, nhà ở của học sinh
- Nhà ăn
- Phòng ở
5. Nhà công vụ giáo viên
6. Khu sân chơi, bãi tập
- Diện tích sân chơi
- Diện tích bãi tập
7. Khu vệ sinh riêng cho nam, nữ:
- Nhà vệ sinh của giáo viên
- Nhà vệ sinh của học sinh
- Hệ thống cấp nước sạch đảm bảo vệ sinh
- Hệ thống thoát nước
8. Khu để xe
- Nhà để xe của giáo viên
- Nhà để xe của học sinh
9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trích yếu tên và số hiệu hồ sơ hoặc quyết định cấp
đất của nhà trường

Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Bộ
Bộ
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Bộ
Bộ

Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng

Công trình
Công trình
Công trình
Công trình
Công trình
Công trình

.... BIỂU CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU ( NHƯ CÁC NĂM)

12


..... Phần nhiệm vụ và các giải pháp
? X. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
1. Kế hoạch dạy học các môn học và các hoạt động giáo dục
1.1. Kế hoạch dạy học các môn học
- Gồm 13 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Thể dục, Quốc phòng- An ninh.
- Chi tiết (Kế hoạch dạy học các môn học của nhà trường kèm theo).
1.2. Kế hoạch các hoạt động giáo dục
a) Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
- Tổng số tiết: ...... tiết/tuần/lớp
- Chi tiết: có văn bản kèm theo
b) Hoạt động giáo hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông (lớp 11):
- Giáo dục hướng nghiệp: Tổng số tiết: .... tiết/lớp.
- Giáo dục nghề phổ thông (lớp 11):
Tổng số tiết: ....tiết/lớp/tuần/lớp =.... tiết/ tháng/lớp.
- Chi tiết: (Ghi rõ văn bản đính kèm).
c) Giáo dục Quốc phòng- An ninh: có văn bản kèm theo
d) .......................

KẾ HOẠCH THÁNG 8
A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC
Stt

Người phụ
trách hoặc
thực hiện

Nội dung công việc

1

Tổ chức kiểm tra lại và xét lên lớp.

2

Kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất: phòng học bộ môn
Vật lý, Hoá học, Sinh học; phòng máy tính và
phòng học chung; các thiết bị an toàn về điện,
phòng chống cháy, nổ; tu bổ khuôn viên trường...;
bố trí đủ nước sạch sinh hoạt, nước uống hợp vệ
sinh cho GV, HS.

3

Tổ chức tựu trường cho CBGV, HS. Tổ chức các
hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể”

4

Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ năm học cho CB, GV.

5

Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, giáo viên, nhân
viên và kiện toàn các tổ chức trong nhà trường. Bổ
13

Thời gian
hoàn thành

20-26/8

Ghi chú(1)


nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, tổ văn
phòng; thành lập hội đồng TĐKT.
6

Phân loại chất lượng HS đầu năm học, bàn giao và
cam kết chất lượng từng môn học của từng lớp.
Thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09

7

Chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học mới

8

Tổ chức triển khai cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ
thuật, thi thí nghiệm thực hành... tới GV, HS; kế
hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và
chuẩn bị tham dự thi GVG cấp tỉnh năm 2018.

9

Xây dựng kế hoạch tổ chức học 2 buổi/ngày (đối
với trường THPT chuyên, các trường PTDTNT và
các trường có đủ điều kiện); xây dựng kế hoạch
dạy học tự chọn.

10

Tổ chức dạy học theo Quyết định số 805/QĐUBND ngày 22/7/2017 của UBND Tỉnh

11

Bổ sung sách, tài liệu cho thư viện, tủ sách pháp luật

12

Viết và gửi bài cho trang Web của Sở GD&ĐT

27/8

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

14


KẾ HOẠCH THÁNG 8
B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG
Stt

Người phụ
trách hoặc
thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian
hoàn thành

Ghi chú(1)

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

15


KẾ HOẠCH THÁNG 9
A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC
Stt

Người phụ
trách hoặc
thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian
hoàn thành

1

Tổ chức Lễ khai giảng năm học

05/9

2

Trình Sở GDĐT (Phòng GDĐT) duyệt kế hoạch
năm học của nhà trường theo mẫu của Sở.

20/9

3

Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, chú
trọng sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học.
Duyệt kế hoạch của các Tổ chuyên môn.

25/9

4

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập cho
học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi;
thành lập các đội tuyển HSG; kế hoạch ôn tập cho
HS cuối cấp.

5

- Thành lập tổ tư vấn tâm lý của trường. Lập hồ sơ
xin cấp hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm
(nếu cần)

6

Triển khai thực hiện các nội dung Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực; Mỗi thầy
cô giáo là tấm gương đạo đức, sáng tạo và tự học

7

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm
gương đạo đức, phong cách, lối sống HCM”.

8

Tổ chuyên môn thảo luận, định hướng, phân công
giáo viên hướng dẫn HS nghiên cứu KHKT; triển
khai tìm hiểu về giáo dục STEM; thảo luận xây
dựng chủ đề dạy học STEM.

9

Tổ chức: họp cha mẹ học sinh đầu năm học, Hội
nghị cán bộ công chức, Đại hội Đoàn (Đội), ...

10

11

12

Ghi chú(1)

Các tổ chuyên môn bàn giải pháp thực hiện dạy
học tích cực, kiểm tra, thi cử nghiêm túc; xây dựng
môi trường tích cực cho dạy và học Tiếng Anh
Tổ chuyên môn rà soát thiết bị, hóa chất... của các
tiết thực hành; đề nghị BGH mua bổ sung, đảm
bảo thực hiện đầy đủ hóa chất thiết bị theo yêu cầu
của môn học.
Lập học bạ, sổ Gọi tên và ghi điểm; nhập dữ liệu
Sổ đăng bộ, sổ PCGD THCS

13

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra toàn diện nhà
Hiệu trưởng
trường

14

Viết và gửi bài cho trang Web của Sở (Phòng)

20/9

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

KẾ HOẠCH THÁNG 9
16


B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG
Stt

Người phụ
trách hoặc
thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian
hoàn thành

Ghi chú(1)

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

KẾ HOẠCH THÁNG 10
A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC
17


Người phụ
trách hoặc
thực hiện

Stt

Nội dung công việc

1

Tham gia lập hồ sơ PCGD THCS năm 2018 và xây
dựng kế hoạch PCGD THCS năm 2019 của các xã,
phường, thị trấn

2

Tổ chức ôn tập và tham gia kỳ thi chọn học sinh
giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2018-2019

3

Tự kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị kiểm tra công
nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm
2018 (đối với các trường trong lộ trình)

4

Tổ chức thi ý tưởng sáng tạo KHKT cấp trường.
Hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT, sưu tầm
tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu

5

Kiểm tra và bổ sung các điều kiện đảm bảo cho
học sinh tham gia các hoạt động giáo dục tại
trường, đặc biệt là nước sạch, công trình vệ sinh,
an ninh trường học, nội quy sử dụng, ...

6

Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh thi thí nghiệm
thực hành cấp trường (bậc THCS). Thực hiện các
giải pháp về kiểm tra, thi cử nghiêm túc.

7

Tổ chuyên môn thảo luận cách dạy và thiết kế bài
soạn theo hướng đánh giá năng lực học sinh, xây
dựng chủ đề dạy học, thảo luận xây dựng chủ đề
dạy học theo giáo dục STEM

8

Bổ sung, công khai Quy tắc ứng xử văn hóa của
học sinh và giáo viên. Xây dựng, triển khai Kế
hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và bầu chọn
giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

9

Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường. Tổ
chuyên môn thảo luận, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ
dạy theo bộ tiêu chí đánh giá năng lực học sinh

10

Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo
học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; kế
hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9).

11

Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho HS cuối cấp

12

Viết và gửi bài cho trang Web của Sở (Phòng)

13

Bổ sung minh chứng vào hồ sơ đánh giá Hiệu
trưởng, giáo viên, đánh giá chất lượng trường học.

14

Thực hiện kiểm tra toàn diện nhà trường định kỳ
tháng 10

Thời gian
hoàn thành

Ghi chú(1)

14/10

Hiệu trưởng

30/10

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

KẾ HOẠCH THÁNG 10
B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG
18


Stt

Người phụ
trách hoặc
thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian
hoàn thành

Ghi chú(1)

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

KẾ HOẠCH THÁNG 11
A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC
19


Stt

Người phụ
trách hoặc
thực hiện

Nội dung công việc

1

Tiếp tục tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường

2

Tổ chức hoạt động thi đua chào mừng ngày 20/11

3

Tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục như các
hội thi về tiếng Anh, thi TN-TH, “Ngày hội Đọc”...

4

Tổ chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sinh
hoạt tổ CM theo Nghiên cứu bài học, trao đổi kinh
nghiệm dạy học nội dung khó của từng môn, từng
bài học; thực hiện nội dung các chuyên đề, chủ đề
dạy học. Tổ chức dạy học chủ đề STEM thứ nhất

5

Xây dựng, kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán các
môn học, triển khai thực hiện xây dựng đội ngũ
giáo viên cốt cán về đổi mới PPDH và KTĐG

7

Tiếp tục thực hiện các nội dung Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực

8

Thực hiện hiệu quả đổi mới PPDH và KTĐG năm
học 2018-2019; thực hiện các giải pháp về kiểm
tra, thi cử nghiêm túc.

9

Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo
học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; kế
hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9).

10

Cấp THCS tổ chức cho giáo viên bộ môn dạy học
theo mô hình Trường học mới (tiết thứ nhất), có
nhận xét và rút kinh nghiệm giờ dạy.

11

Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

12

Trao đổi kinh nghiệm công tác với các trường bạn,
tổ chức họp chuyên môn liên/cụm trường

13

Hoàn thiện việc tu bổ các công trình vệ sinh, nước
sạch

14

Viết và gửi bài cho trang Web của Sở

15

Bổ sung minh chứng vào hồ sơ đánh giá Hiệu
trưởng, giáo viên, đánh giá chất lượng trường học.

16

Thực hiện kế hoạch tự kiểm tra toàn diện nhà
trường định kỳ tháng 11

Thời gian
hoàn thành

Ghi chú(1)

20/11

Hiệu trưởng

30/11

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

KẾ HOẠCH THÁNG 11
20


B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG
Stt

Người phụ
trách hoặc
thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian
hoàn thành

Ghi chú(1)

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

KẾ HOẠCH THÁNG 12
21


A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC
Người phụ
trách hoặc
thực hiện

Stt

Nội dung công việc

1

Kiểm tra, đề nghị công nhận, công nhận lại trường
đạt chuẩn quốc gia năm 2018

2

Kiểm tra đề nghị công nhận phổ cập giáo dục
THCS năm 2018.

3

Xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng học kỳ I.

4

Các trường THCS hoàn thành tiết dạy thứ nhất
theo mô hình Trường học mới và tổ chức đánh giá
rút kinh nghiệm hình thức dạy học này.

5

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động
tăng cường tiếng Anh cho học sinh.

6

Bồi dưỡng, tuyển chọn HS THPT tham gia thi giải
toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh

7

Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực

8

Thời gian
hoàn thành

Ghi chú(1)

Thực hiện kế hoạch đổi mới PPDH và KTĐG; thực
hiện các giải pháp về kiểm tra, thi cử nghiêm túc.

9

Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo
học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; kế
hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9).

10

Tiếp tục chỉ đạo CBQL và giáo viên ứng dụng
CBQL,GV,
công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý nhà
NV
trường.

11

Thực hiện nội dung các cuộc thi của giáo viên và
học sinh: Thi KHKT và chuẩn bị thi TN-TH cấp
trường đối với cấp THCS

12

Tổ chức thi sáng tạo KHKT cấp trường và chọn
sản phẩm đăng ký dự thi cấp tỉnh

13

Viết và gửi bài cho trang Web của Sở

14

Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I.

15

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà
trường định kỳ tháng 12

25/12

Hiệu trưởng

30/12

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

KẾ HOẠCH THÁNG 12
B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG
22


Stt

Người phụ
trách hoặc
thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian
hoàn thành

Ghi chú(1)

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

KẾ HOẠCH THÁNG 1
A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC
Stt

Nội dung công việc

Người phụ
23

Thời gian

Ghi chú(1)


trách hoặc
thực hiện
1

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng học
kỳ I, tính điểm cuối học kỳ.

2

Tổ chức xét duyệt 2 mặt giáo dục học kỳ I, nhập kết
quả học kỳ I vào học bạ.

3

Tổ chức sơ kết học kỳ I

4

Tổ chức họp cha mẹ học sinh thông báo kết quả học
tập học kỳ I.

5

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động
tăng cường tiếng Anh cho học sinh.

6

Thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp quốc gia
Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I và thống kê chất lượng
giáo dục

7

hoàn thành

14/01/2019

- Tiếp tục thực hiện nội dung Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực
- Tiếp tục thực hiện thi đua và giáo dục tư tưởng HS

8

Tham dự cuộc thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh năm học
2018-2019

9

Tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới PPDH và
KTĐG năm học 2018-2019. Tổ chức đánh giá việc
thực hiện các giải pháp về kiểm tra, thi cử nghiêm
túc trong học kỳ I, các giải pháp thực hiện ở kỳ II.

10

Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo
học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; kế
hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9).

11

Đánh giá chất lượng công tác và thành tích cá nhân
trong học kỳ 1.

12

Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh (cấp
THCS, THPT)

13

Viết và gửi bài cho trang Web của Sở

14

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà
trường định kỳ tháng 01

07/01/2019

20/01

Hiệu trưởng

30/01

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

KẾ HOẠCH THÁNG 1
B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG
24


Stt

Người phụ
trách hoặc
thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian
hoàn thành

Ghi chú(1)

Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành
chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K).

KẾ HOẠCH THÁNG 2
A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC
Stt

Nội dung công việc

Người phụ
25

Thời gian

Ghi chú(1)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×