Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN KHÍ

LOGO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
------

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN KHÍ

GVHD : NGUYỄN ĐÌNH MINH TUẤN
NHÓM : 07

1


NỘI DUNG BÁO CÁO

I. XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÂN BẰNG PHA CỦA HỖN HỢP
KHÍ THIÊN NHIÊN BẰNG PHẦN MỀM PRO II

II. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HYSYS MÔ PHỎNG CÔNG NGHỆ

CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ Ở CHẾ ĐỘ MGPP

2


XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÂN BẰNG PHA
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Trích xuất dữ liệu ban đầu (Từ file G1-Phase Envelope_appman.pdf)
Giả sử
+ Nhiệt độ: 1F
+ Áp suất: 1 bar
Bảng thành phần của hỗn hợp khí
Component

Mole %

Component

Mole %

Nitrogen

1.40

N-butane

0.44

Methane

94.30

N-pentane

0.37

Ethane

2.60


N-hexane

0.21

Propane

0.68

3


XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÂN BẰNG PHA
2. Chọn hệ đơn vị đo

4


XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÂN BẰNG PHA
3. Lựa chọn mô hình nhiệt động
Có thể lựa chọn 1 trong 2 mô hình nhiệt động: Soave-Redlich-Kwong (SRK)
hoặc Peng-Robinson (PR)

5


XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÂN BẰNG PHA
4. Nhập các cấu tử trong hỗn hợp khí

6


XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÂN BẰNG PHA
5. Tạo dòng S1 và nhập các thông số cho dòng

7


XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÂN BẰNG PHA
6. Xây dựng đường cong cân bằng pha của hỗn hợp khí

8


XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÂN BẰNG PHA
6. Xây dựng đường cong cân bằng pha của hỗn hợp khí

9


XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÂN BẰNG PHA
KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT
1. Kết quả

CCB = -27oC
CP = -95.3oC

CCT = 29.23oC

100%L

5%L

1%L

0%L

10


XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÂN BẰNG PHA
KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT
1. Kết quả

2. Nhận xét
 Việc xác định các giá trị tới hạn CP, CCT, CCB giúp ta xác định
vùng ngưng tụ ngược, đồng thời đề ra biện pháp chống ngưng
tụ ngược trong quá trình ngưng tụ.
 Ngưng tụ bằng phương pháp làm lạnh đẳng áp: ngưng tụ ở
nhiệt độ T Ngưng tụ bằng phương pháp nén đẳng nhiệt: ngưng tụ ở áp
suất P
11


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
1. Bốn chế độ vận hành của nhà máy khí Dinh Cố

MGPP
GPP
MF
AMF
Giai đoạn 1

Chế Độ Vận
Hành Nhà
Máy Ban
Đầu

Giai đoạn 2

Chế Độ
Hoạt Động
Trung Gian
Của Nhà
Máy

Giai đoạn 3

Chế Độ
Hoàn Thiện
Của Nhà
Máy Chế
Biến Khí

Hiện nay

Chế Độ Vận
Hành Hiện
Tại

12


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ

Slug Catcher
Tháp ổn định
C5+ C-01
Tháp tách
Ethane C-01

Bình tách 3
Pha V-03
CÁC THIẾT
BỊ CHÍNH

Tháp tách
NướcV-06

Tháp hấp thụ
C-05
13


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
2. Nguyên liệu đầu vào hiện nay ở chế độ MGPP
Nguyên liệu
 Mỏ khí Bạch Hổ
 Mỏ khí Rạng Đông
 Áp suất: 65 – 80 bar
 Nhiệt độ: 20 – 30oC
 Lưu lượng: 5.7 – 6.1 triệu m3 khí/ngày
Thành phần các mỏ khí và dòng nguyên liệu vào bờ

14


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
Thành phần

Khí Rạng Đông
%mol

Khí Bạch Hổ
%mol

Khí về bờ
%mol

N2

0.144

0.129

0.123

CO2

0.133

0.174

0.044

C1

78.65

74.691

74.430

C2

10.8

12.359

12.237

C3

6.601

7.040

7.133

iC4

1.195

1.535

1.576

nC4

1.675

2.191

2.283

iC5

0.297

0.549

0.604

nC5

0.257

0.592

0.664

nC6

0.157

0.385

0.540

nC7

0.084

0.135

0.271

C8+

0.026

0.220

0.094

H2O (g/m3)

-

0.12

0.113

H2S (ppm)

16

10

10

15


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
3. Sản phẩm ở chế độ MGPP hiện nay
Khí thương
phẩm
(4.8 – 5.2
MMSCMD)

Sản phẩm

Condensate
350 tấn/ngày

Khí hóa lỏng
(1000 – 1100
tấn/ngày)
16


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
4. Sơ đồ mô phỏng tổng quan nhà máy khí Dinh Cố hiện nay

17


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
5. Trình tự tiến hành mô phỏng chế độ MGPP trên phần
mềm Hysys 7.3

Nhập các cấu tử có trong nguyên liệu:

18


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
Thông số dòng nguyên liệu:

19


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
Dòng nguyên liệu được đưa vào bình tách 3 pha
+ Tách sơ bộ nước
+ Tách lỏng- Khí

20


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
Xử lý phần khí

21


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
Thông số Component Splitter

22


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
Khí sau khi tách nước được mang đi xử lý thu hồi C3+ bằng
tháp hấp thụ C05

23


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
Tháp hấp thụ C05

24


MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MGPP CỦA NHÀ MÁY DINH CỐ
Sản phẩm khí lấy ra từ tháp hấp thụ C05 sẽ làm sale gas

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×