Tải bản đầy đủ

NHOM 2 DA16LA dh tra vinh

UBND TỈNH TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … /QĐ-ĐHTV

Trà Vinh, ngày … tháng 9 năm 2016QUYẾT ĐỊNH


Về việc bổ nhiệm viên chức
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Điều lệ trường đại học;


Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;


Căn cứ Quyết định số 992/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của
trường Đại học Trà Vinh;


Căn cứ Tờ trình số 36/TTr-KTL ngày 15/8/2016 của Trưởng khoa Kinh tế, Luật
về việc đề nghị bổ nhiệm viên chức;


Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức và Trưởng phòng Quản trị
Nhân sự,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, giảng viên Bộ môn Luật thuộc Khoa
Kinh tế, Luật giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Luật từ ngày 01/10/2016.


Điều 2. Lương của ông Nguyễn Văn A tiếp tục cấp phát theo mức lương hiện
hưởng từ ngày 01/10/2016 , hệ số phụ cấp chức vụ là 0,3 kể từ ngày 01/10/2016.


Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Trưởng phòng Quản trị Nhân sự,
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trưởng khoa Kinh tế, Luật, Thủ trưởng các đơn vị
có liên quan và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

-Như điều 3;
-Lưu: VT, PQTNS03.

Trần Văn B
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×