Tải bản đầy đủ

BỘ GIÁO dục và đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:…/BGDĐT - VGDTX

Hà Nội, ngày…tháng… năm 2016.

V/v Phúc đáp Công văn số
1992/ĐHTV Trường Đại học
Trà Vinh.

Kính gửi: Trường Đại học Trà Vinh.
Phúc đáp Công văn số 1992/ĐHTV ngày 12/9/2016 của Trường Đại học
Trà Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1336/BGDĐT-GDĐT ngày
19/3/2014 về việc “ Đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ cấp độ B1,B2”, Công
văn số 79/CV-ĐANN ngày 25/3/2014 và Công văn số 39/ĐANN-CM ngày
13/3/2016 của Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 về việc “Bồi dưỡng
giáo viên tiếng Anh của trường Đại học Trà Vinh”.
Theo đó, Trường Đại học Trà Vinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép
tổ chức dạy học, bồi dưỡng, đánh giá trình độ nắng lực ngoại ngữ theo quy định

hiện hành và theo nội dung hướng dẫn của Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc
gia 2020.
Bằng Công văn này, Bộ Giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định nội dung
của các Công văn trên, đồng thời nêu rõ thêm: Các chứng chỉ/ chứng nhận xác
nhận năng lực ngoại ngữ được cấp bởi Trường Đại học Trà Vinh có giá trị pháp
lý như các chứng chỉ, chứng nhận do các đơn vị tại các Thông báo số 826/TBBGDĐT ngày 05/8/2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 và số 42/TBBGDĐT ngày 11/1/2013.
Tuy nhiên, việc chấp nhận chứng chỉ/ chứng nhận nào để xác định năng lực
ngoại ngữ trong tuyển sinh, tuyển dụng người lao động thuộc thẩm quyền của cơ
quan tuyển sinh, tuyển dụng.
Trên dây là ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đè nghị Trường Đại học
Trà Vinh xem xét, triển khai các nội dung liên quan theo đúng quy định hiện
hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
-…
- Lưu: VT,VGDTX02

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
THƯỜNG XUYÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

VỤ

GIÁO

DỤCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×