Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 35: Hoocmôn thực vật

Giáo án

Sinh học 11 CB

Bài 35 : HOOC MÔN THỰC VẬT
I.CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
1.Kiến thức:
- Nêu được khái niệm và đặc điểm chung của hoocmôn thực vật.
- Kể tên các loại hooc môn thực vật.
-Trình bày được tác động sinh lí đặc trưng của mỗi loại hooc môn.
- Nêu được ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong nông nghiệp .
2. Kỷ năng: Biết ứng dung các loại hoocmon vào sản xuất và đời sống.
II.Trọng tậm: Các loại hoocmôn (mục II, III).
III: Phương pháp:
- Vấn đáp - thảo luận theo nhóm - làm việc độc lập với SGK.
IV. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của GV:
- Tranh hình H.35.1; 35.2; 35.3; 34.5 /SGK
- Nghiên cứu SGK, sách giáo viên và tài liệu tham khảo.
2. Chuẩn bị của HS: Đọc sách giáo khoa ở nhà.
V.Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ?
a. Thế nào là ST của thực vật? Ví dụ
- Phân loại ST sơ cấp và ST thứ cấp.
- GV nhận xét và hoàn chỉnh, đánh giá
b. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật?
- Giải thích hiện tượng mọc vống của TV trong bóng tối?
- GV nhận xét, hoàn chỉnh, đánh giá.
3. Vào bài mới:
- Hiện tượng mọc vống của TV trong bóng tối là do lượng chất kích thích (Auxin)
nhiều hơn lượng chất ức chế (Axit abxixic).
- Các chất kích thích và ức chế đó gọi là hooc môn thực vật. Vậy hooc môn TV là gì?
Vai trò của nó như thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu bài 35
Nội dung bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của Tiểu kết
HS
I. Hoạt động 1:
/ Khái
Tìm hiểu KN hooc môn TV:
niệm(phitôhoocmôn):
? Bản chất của Auxin là chất gì?
- KN: SGK
Tạo ra ở đâu, có tác dụng gì?
-Đặc điểm chung: SGK
- Từ đó phát biểu KN hooc môn - Học sinh trả lời.
thực vật.
- HS nhận xét, bổ
? Vậy đặc điểm chung của hooc sung.
môn thực vật là gì?
*GV hoàn chính.
*GDMT: (Liên hệ vào mục I)
Các chất điều hòa sinh trưởng nhân


Giáo án
tạo do không bị enzim phân giải sẽ
tích tụ nhiều trong nông sản, đất,
nước, không khí, gây độc hại cho
nông sản và ảnh hưởng đến sức


khỏe của con người.
II/ Hoạt động 2:
Tìm hiểu các loại HM :
? Có mấy loại hooc môn, hãy kể
tên?
*GV : yêu cầu HS ng, cứu SGK
mục II, III và hoàn thành bảng
sau :

Sinh học 11 CB

II.Các loại hoocmôn:
*Hoocmôn TV được chia
- Học sinh trả lời. thành 2 nhóm: nhóm
- HS nhận xét, bổ Hoocmôn kích thích sinh
sung
trưởng (AIA, GA, Xitôkinin),
- Học sinh quan và nhóm Hoocmôn ức chế
sát tranh và trả sinh trưởng (AAB, êtilen,
Loại
Nơi
Tác
lời.
chất diệt cỏ).
hoomôn
tổng
dụng
- HS bổ sung.
hợp
sinh lí
- Học sinh trả lời.
Auxin
- HS bổ sung.
Gibêrelin
- HS trả lời
Xitôkinin
- HS nghiên cứu
AxitAbxixic
SGK hoàn chỉnh
Êtylen
các mục như ở
Chất diệt cỏ
phần trên.
- HS quan sát
(NỘI DUNG TRONG BẢNG
GV treo tranh phóng to H.35.1 SGK tranh và trả lời
PHỤ)
? Dựa vào kích ? HS nghiên cứu - HS nghiên cứu
SGK hoàn thành các mục:
SGK và trả lời.
a. Nơi tổng hợp.
- HS bổ sung.
b. Tác động sinh lý.
* GV hoàn chỉnh
- HS trả lời
- Nồng độ thích hợp nhất của
Auxin cho sự ST của:
- HS quan sát
thân: 10-7 – 10-6 M/l;
tranh và trả lời
rễ: 10-12 – 10-10 M/l
? Theo em, sử dụng Auxin như thế - HS trả lời.
nào cho có hiệu quả cao trong sản - HS bổ sung
xuất?
* GV treo tranh H. 35.2
- HS trả lời.
? HS quan sát H. 35.2, hãy nêu ảnh - HS bổ sung
hưởng của GA đối với ST của cây?
? Giberelin được ứng dụng như thế
nào trong sản xuất nông nghiệp?
*GV hoàn chỉnh
- HS nghiên cứu
* GV treo tranh H. 35.3
SGK và thảo luận
Yêu cầu HS quan sát H. 35.3. ? theo nhóm. Cử đại
Cho biết vai trò của Xitokinin trong diện nhóm lên báo
sự hình thành chồi trong mô Callus?


Giáo án

Sinh học 11 CB

? Xitokinin kìm hãm sự hoá già và
rụng lá như thế nào?
*GV: Xitokinin duy trì hàm lượng
protein và clorophin trong thời gian
lâu hơn và lá duy trì màu xanh lâu
hơn.
? Trong công tác tạo giống cây
trồng thì Xitokinin được ứng dụng
như thế nào?
III/ Hoạt động 3:
Tìm hiểu Hoocmôn ức chế:
- Phát phiếu học tập cho HS
- GV chia lớp học làm 6 nhóm:
+ Nhóm 1,2,3 hoàn chỉnh Hooc
môn Êtylen
+ Nhóm 4,5,6 hoàn chỉnh Hooc
môn Axit abxixic
- GV dùng bản phụ phiếu học tập để
hoàn chỉnh nội dung
? Xếp quả chín và quả xanh gần
nhau làm gì?
IV/ Hoạt động 4
Tìm hiểu tương quan giữa các
hooc môn:
? Giữa các hooc môn có quan hệ
như thế nào? Ví dụ.

cáo.
III. Tương quan hooc môn
thực vật:
(SGK/142)

- Nhóm 1, 4 lên
bảng hoàn thành.
- Các nhóm còn
lại nhận xét, bổ
sung.
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS bổ sung
- HS trả lời
- HS bổ sung

IV.Ứng dụng HM ST trong
sản xuất và đời sống:
sử dụng các HM ST trong
nông nghiệp để tăng năng
suất cây trồng, kéo dài hoặc
rút ngắn thời gian thu
hoạch, thu hoạch đồng loạt,
tạo cây non sớm trong công
nghệ tế bào thực vật, tạo
cây cảnh….khi sử dụng cần
chú ý nồng độ tối thích và
điều kiện sinh thái có liên
quan đến cây trồng.

4. Củng cố:
- Hooc môn thực vật là gì? Có mấy loại?
- Vai trò hooc môn thực vật? Khi sử dụng cần lưu ý những điều gì?
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học sinh trả lời các câu hỏi cuối bài.
Bảng phụ: PHT
Loại
hoocmôn
Auxin
(AIA)
Gibêrelin

Nơi tổng hợp

Tác dụng sinh lí

Các mô phân sinh
chồi ngọn và các
lá non; phôi trong
hạt.

- Làm tăng kéo dài tế bào  Kích thích thân, rễ kéo
dài, ra rễ bất định.
- Tăng ưu thế ngọn, ức chế chồi bên.
- Gây hiện tượng hướng động.
- Phát triển rễ, tạo quả không hạt.
- Ức chế sự rụng lá, quả, kích thích ra rễ.
- Kích thích phân chia và phân hóa tế bào  thân
mọc dài ra, lóng vươn dài.
- Phá trạng thái ngủ, nghỉ của hạt.
- Kích thích ra hoa, tạo quả không hạt.
- Ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp, trao đổi nitơ

Các cơ quan
đang sinh trưởng
như lá non, quả
non, hạt đang nẩy
mầm, phôi dang


Giáo án

Xitôkinin

Axit
abxixic

Êtilen
Chất
diệt cỏ

Sinh học 11 CB
sinh trưởng.
Các TB đang
phân chia trong
rễ, lá non, quả
non.

- Kích thích phân chia tế bào mạnh mẽ.
- Làm yếu ưu thế ngọn, kích thích sinh trưởng chồi
bên.
- Kìm hãm hóa già.
- Kích thích nẩy mầm, nở hoa.
Chủ yếu ở lá, tích - Ức chế sinh trưởng mạnh.
lũy trong các cơ
- Gây rụng lá, quả.
quan già, cơ quan - Kích thích đóng khí khổng trong điều kiện khô hạn.
đang ngủ, nghỉ
- Kích thích trạng thái ngủ, nghỉ của hạt.
hoặc sắp rụng.
Các mô của quả
- Thúc đẩy quá trình chín của quả.
chín, lá già.
- Ức chế quá trình sinh trưởng của cây non, mầm
thân củ.
- Gây rụng lá, quả.
Tổng hợp nhân
- Phá vỡ trạng thái cân bằng của các hoocmôn  ức
tọa.
chế ST của cỏ diệt cỏ nhưng không A/hưởng đến
cây trồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×