Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Giáo án môn Sinh 11

Bài 34 - SINH TRƯỞNG
Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm về sinh trưởng của thực vật.
- Nêu được yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật.
- Hiểu được những mô phân sinh chung và riêng ở thực vật một lá mầm và hai lá mầm.
- Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
- Giải thích được sự hình thành vòng năm.
2. Kĩ năng:
Phát triển kĩ năng quan sát, phân tích , so sánh thông qua tranh vẽ.
- Kĩ năng sống:
+ Thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
+ Lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ý tưởng.
+ Hợp tác trong hoạt động nhóm.
+ Tìm kiếm và xử lí thông tin về khái niệm sinh trưởng ở thực vật, sự sinh trưởng sơ
cấp và sinh trưởng thứ cấp cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật.
3. Thái độ:
Biết ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái để trồng cây cho đúng mật độ, khoảng

cách, xen canh hợp lí; có ý thức bón phân, tưới tiêu hợp lý, giữ môi trường ổn định.
II. TRỌNG TÂM: Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
III. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:

+ Tranh vẽ hình 34.1 và 34.2 SGK phóng to
+ Phiếu học tập số 1, số 2

2. Học sinh: Đọc trước bài mới.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp(1-2') : Kiểm tra sĩ số HS
2. Kiểm tra bài cũ (5-7'): Phát bài thu hoạch và nhận xét bài làm
3. Bài mới :


Giáo án môn Sinh 11
ĐVĐ: Sinh trưởng và phát triển là một trong các đặc trưng cơ bản của cơ thể sống. Vậy sinh
trưởng và phát triển là gì? Giữa chúng có mối quan hệ gì với nhau? Và chịu sự chi phối
bởi các yếu tố nào? Nội dung ở chương III sẽ làm rõ vấn đề này.
* Hoạt động I: Khái niệm sinh trưởng ở thực vật(57')
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

GV: Cho HS quan sát hình

I. Khái niệm sinh trưởng ở

ảnh về chu trình sống của
cây

thực vật:

lúa và hỏi:
Kích thước của cây non nhỏ
(?) Kích thước của cây non có
hơn so với cây trưởng thành.
gì khác so với cây trưởng


thành?
(?) Vì sao lại có sự khác Do quá trình phân bào
nhau
nguyên nhiễm làm tăng số
lượng và kích thước của tế
đó?
bào.
Quá trình tăng lên về số
lượng và kích thước của tế
Qua các dữ kiện vừa nêu, hãy bào làm cho cây lớn lên
phát biểu thế nào là sinh trong từng giai đoạn, tạo cơ
trưởng ở thực vật?
quan sinh dưỡng như rễ, thân,
lá.

Chuyển ý: Ở thực vật có 2 hình thức sinh trưởng đó là sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ
cấp. Sự khác nhau giữa 2 hình thức sinh trưởng được thể hiện ntn các em sang phần II ->
* Hoạt động II: Tìm hiểu sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp( 10-20')
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng


Giáo án môn Sinh 11
II. Sinh trưởng sơ cấp và
sinh trưởng thứ cấp:
1. Các mô phân sinh:
- Khái niệm:
(?) Dựa vào SGK hãy cho nhóm các tế bào chưa phân
biết mô phân sinh là gì.?
hoá, duy trì được khả năng
phân bào nguyên nhiễm.


Giáo án môn Sinh 11
Tranh H 34.1 SGK

- Phân loại:

(?) Dựa vào vị trí và chức
năng, người ta chia mô phân
sinh làm mấy loại? Đó là
những loại nào?
Để thấy được sự khác nhau
giữa 3 loại mô phân sinh GV
Trả lời nhanh.
yêu cầu HS hoàn thành nội
dung có trong phiếu học tập
số 1.

+ mps đỉnh
+ mps bên
+ mps lóng
( Nội dung đáp án PHT số 1)

Quan sát hình 34.2, 34.3 và
đọc SGK hoàn thành nội
Hoàn thành nội dung PHT số
dung còn trống ở PHT số 2.
2. Các hình thức sinh
Cho HS hoạt động nhóm sau 1
trưởng ở thực vật:
5 phút gọi HS trả lời.
- Sinh trưởng sơ cấp
GV hoàn chỉnh kiến thức ở
- Sinh trưởng thứ cấp
PHT số 2.
( Nội dung đáp án PHT số 2)

(?) Ở cây 2 lá mầm, cấu trúc
nào của thân là kết quả
của sinh trưởng sơ cấp?
(?) Quá trình sinh trưởng của
cây chịu ảnh hưởng bởi các
yếu tố nào?
(?) Phân tích sự ảnh hưởng
của các yếu tố đó đối với quá
trình sinh trưởng của cây?

4. Các yếu tố ảnh hưởng
đến sinh trưởng ở TV:
a. Yếu tố bên trong:
- Đặc điểm di truyền của
loài.
- Hoocmôn sinh trưởng
Liệt kê các yếu tố.

b. Yếu tố bên ngoài:
- Nhiệt độ.

Phân tích dựa trên các kiến
thức đã học

- Nước
- Ánh sáng.
- Ôxy.


Giáo án môn Sinh 11

- Dinh dưỡng khoáng.
4. Củng cố và dặn dò(5-7'):
a. Củng cố: Nêu điểm khác nhau giữa sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp?
b. Dặn dò:

- Đọc phần tóm tắt.
- Trả lời các câu hỏi và bài tập SGK.
- Đọc trước bài mới.

5. Rút kinh nghiệmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×