Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Giáo án

Môn: Sinh học 11

BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm về sinh trưởng và phát triển của cơ thể thực vật.
- Chỉ rõ những mô phân sinh nào của thực vật Một lá mầm và Hai lá mầm là
chung và những mô phân sinh nào là riêng.
Những ví dụ thực tiễn và sinh động từ Bài học nhằm giúp học sinh có nhận
thức đúng đắn trong việc vận dụng kiến thức sinh trưởng ở thực vật vào trồng
trọt nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời vận dụng lí thuyết vào giải thích
các hiện tượng thực tế.
2. Kỹ năng và thái độ:
- Phân biệt được sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp.
- Giải thích được sự hình thành vòng năm.
II. Phương tiện dạy học:
- Một số tranh vẽ một số hình 34.1
III. Tiến trình lên lớp:
1. Phần mở bài.

- Giáo viên dùng tranh hay phác hoạ hình 34.1 SGK rồi hỏi hoc sinh:
? quá trình từ hạt trở thành cây non là gì?
2. Nội dung bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Cho HS đọc mục I.

Nội dung bài học
I. Khái niệm chung về sinh trưởng của

Thế nào là sinh trưởng?

thực vật.
- Sinh trưởng: tăng số lượng, khối lượng và
kích thước tế bào làm cây lớn lên.

Có mấy loại mô phân sinh?
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ


Giáo án
Thế nào là mô phân sinh?

Môn: Sinh học 11
cấp.
1. Các mô phân sinh.

Thế nào là mô phân sinh đỉnh? Ví dụ?

- Mô phân sinh đỉnh: là mô phân sinh sơ cấp,
định cư tại chồi đỉnh (chồi tận cùng) và tại

Thế nào là mô phân sinh bên? Ví dụ?

chồi nách của thân (cành) và tại đỉnh rễ.
- Tầng phát sinh (mô phân sinh bên): được

Thế nào là mô phân sinh lóng? Ví dụ?

sinh ra từ mô phân sinh đỉnh và phân bố theo
hình trụ, tạo nên sinh trưởng thứ cấp làmThế nào là sinh trưởng sơ cấp? Ví dụ?

tăng độ dày của cây.
- Mô phân sinh lóng: phân bố tại các mắt của

Thế nào là sinh trưởng thứ cấp? Ví dụ?

thân thực vật một lá mầm. Mô phân sinh lóng
gia tăng sự sinh trưởng chiều dài của lóng.

Nêu những yếu tố bên trong có thể ảnh
hưởng đến sinh trưởng và phát triển của 2. Sinh trưởng sơ cấp.
cây?

Sinh trưởng sơ cấp của cây là sinh trưởng
làm tăng chiều dài của thân và của rễ do

Nêu những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động phân bào nguyên phân của mô
sự phát triển của cây? Ví dụ?

phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.
3. Sinh trưởng thứ cấp.
Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ do tầng
phát sinh mạch dẫn (mô phân sinh bệnh)
hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra
các lõi gỗ, gỗ dác, mạch rây.
4. Yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng.
a. Yếu tố bên trong:
- Đặc điểm di truyền, các thời sinh trưởng
của các giống, loài cây.
- Hoocmôn thực vật điều tiết tốc độ sinh
trưởng của cây.


Giáo án

Môn: Sinh học 11

b. Yếu tố bên ngoài: đìêu kiện tự nhiên và
biện pháp canh tác.
- Nhiệt độ: là điều kiện sống rất quan trọng
đối với thực vật.
VD: SGK.
- Nước: tác động lên hầu hết các giai đoạn
nảy mầm, ra hoa, tạo quả và hoạt động
hướng nước của cây. Là nguyên liệu cho
quá trình trao đổi chất.
-Ánh sáng:
+ thông qua ánh hưởng đến quang hợp.
+ Phát sinh hình thái.
- Ôxi: cần cho sự sinh trưởng của thực vật.
- Dinh dưỡng khoáng: nếu thiếu các nguyên
tố dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là thiếu nitơ
sinh trưởng của cây bị ức chế, thậm chí chết.
3. Củng cố:
- Học sinh đọc nội dung SGK trong khung cuối bài
- Học sinh làm rõ được sinh trưởng thứ cấp và sinh trưởng sơ cấp
4. Dặn dò:
Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi và bài tập SGK.
RÚT KINH NGHIỆMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×