Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Giáo án Sinh 11CB
TUẦN 19 – Tiết 35

Bài 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Kiến thức:
+ Nêu được khái niệm về sinh trưởng và phát triển ở thực vật
+ Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
+ Giải thích được sự hình thành vòng năm trên cơ thể các cây.
- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
- Thái độ: Yêu thích khoa học, khám phá kiến thức.
- Tư duy: Tư duy logic, liên kết kiến thức.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, hình vẽ : 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 SGK.
- Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Các loại mô phân sinh ở thực vật, phân biệt sinh trưởng sơ
cấp và sinh trưởng thứ cấp.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC :
1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra bài thu hoạch của các nhóm về bài thực hành xem
phim về tập tính của động vật.

3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
* Hoạt động 1: Tìm hiểu Khái niệm sinh
trưởng.

Nội dung kiến thức cơ bản
I. KHÁI NIỆM
- Sinh trưởng của thực vật là quá trình
tăng về khích thước của cơ thể do tăng số
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời lượng và khích thước của tế bào..
câu hỏi: + Sinh trưởng là gì?
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời - Ví dụ :Sự tăng vế số lựơng lá trên cây,
câu hỏi.
sự dài ra của rễ, tăng kích thước của
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.
cánh hoa
* Hoạt động 2: Tìm hiểu Sinh trưởng sơ II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH
cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật
TRƯỞNG THỨ CẤP Ở THỰC VẬT

Trang 1


Giáo án Sinh 11CB
GV: Mô phân sinh là gì? Có những loại 1. Các mô phân sinh
mô phân sinh nào?
- Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa
phân hóa, duy trì được khả năng nguyên
HS: Nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo phân.
luận trả lời câu hỏi.
- Mô phân sinh bao gồm: mô phân sinh
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
đỉnh, mô phân sinh bên và mô phân sinh
lóng.
GV: Chỉ rõ vị trí và kết quả của quá trình
sinh trưởng sơ cấp của thântrên hình 2. Sinh trưởng sơ cấp:
34.2, cho biết: Sinh trưởng sơ cấp của - Xảy ra ở thực vật 1 và 2 lá mầm
- Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của
cây là gì?
thân và rễ theo chiều dài do hoạt động


HS: Nghiên cứu SGK, quan sát 34.2 của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.
thảo luận trả lời câu hỏi.
3. Sinh trưởng thứ cấp:
- Xảy ra chủ yếu ở thực vật 2 lá mầm .
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.
- Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan đường kính của thân, làm tăng bề
ngang( dày ) của thân và rễ do hoạt động
sát hình 34.3, 34.4 trả lời câu hỏi
nguyên phân của mô phân sinh bên.
+ Sinh trưởng thứ cấp là gì?
+ Cây một lá mầm hay cây hai lá mầm - Cấu tạo thân cây và vòng gỗ hàng năm.
( Hình 34.4-SGK trang 137 )
có sinh trưởng thứ cấp và kết quả của
kiểu sinh trưởng đó là gì?
III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG.
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu các nhân tố
ảnh hưởng đến sinh trưởng.

1. Nhân tố bên trong.
- Đặc điểm di truyền, các thời kì sinh
trưởng của giống, hoocmôn thực vật.

2. Nhân tố bên ngoài.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, trả lời - Nhiệt độ.
- Hàm lượng nước.
câu hỏi
+ Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến - Ánh sáng.
- Ôxi.
sinh trưởng của thực vật?
- Dinh dưỡng khoáng.
+ Giải thích hiện tượng mọc vống của
thực vật trong bóng tối?
HS: Nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

4. Củng cố:
- HS đọc kết luận cuối bài.
- Những nét hoa văn trên đò gỗ có xuất xứ từ đâu?
5. Dặn dò:
- Học bài, trả lời câu hỏi cuối bài.

Trang 2


Giáo án Sinh 11CB
- Đọc trước bài 35.

Trang 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×