Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giáo án môn Sinh 11

Tiết 41

Tiết 43

BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
I. Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức:
- Trình bày được khái niệm sinh sản và các hình thức sinh sản ở thực vật
- Trình bày được cơ sở sinh học của phương pháp nhân giống vô tính và vai trò
của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người
2. Về kỹ năng
- Kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp
3. Về thái độ:
- Nắm vững cơ sở khoa học và biết ứng dụng sinh sản vô tính ở thực vật vào trồng
trọt
II. Phương pháp:
- Hỏi đáp – tìm tòi bộ phận
- Quan sát tranh – tìm tòi bộ phận
III. Phương tiện:

- SGK sinh học 11 – cơ bản
- Tranh ảnh phóng to
IV. Nội dung trọng tâm:
- Các khái niệm sinh sản và các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
- Cơ sở khoa học của các phương pháp nhân giống sinh dưỡng nhân tạo: chiết
cành, giâm cành, ghép mắt, ghép cành, nuôi cấy tế bào và mô thực vật…
- Vai trò của sinh sản vô tính đối với sự phát triển của thực vật và đối với đời sống
con người
V. Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Sửa báo cáo bài thực hành tiết 42
3. Dạy bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm I. Khái niệm chung về sinh sản:
chung về sinh sản
Sinh Sản: Là quá trình hình thành cơ


Giáo án môn Sinh 11

Tiết 41

- Gv: cho Hs thảo luận, phân tích ví dụ 4 thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của
và nêu thêm một số ví dụ khác, từ đó rút ra loài
khái niệm về sinh sản vô tính.
- Các hình thức sinh sản ở thực vật:
+ Sinh sản vô tính
+ Sinh sản hứu tính
* Hoạt động 2:
II. Sinh Sản vô tính ở thực vật:
TT1: Yêu cầu Hs quan sát tranh và nêu chu - Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản
trình sinh sản bằng bào tử của cây dương không có sự hợp nhất của giao tử đực và
xỉ? sinh sản vô tính bằng bào tử có những giao tử cái, con cái giống nhau và giống
ưu và nhược điểm gì?
cây mẹ
TT2: Gọi một vài nhóm Hs đứng dậy trình
bày
TT3: GV nhận xét, bổ sung, kết luận
* Hoạt động 3:


III. Các hình thức sinh sản vô tính ở
TT1: Vì sao muốn nhân giống cam, chanh thực vật
và nhiều loại cây khác, người ta thường 1. Sinh sản bằng bào tử
chiết hoặc giâm chứ không trồng bằng hạt? - Là hình thức sinh sản mà cơ thể mới
Vai trò, ý nghĩa của sinh sản vô tính đối được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình
với thực vật và con người là gì?
thành trong túi bào tử từ thể bào tử.
TT2: Phát phiếu và yêu cầu Hs thảo luận - Ví dụ: Rêu, dương xỉ
để hoàn thành phiếu học tập
2. Sinh sản sinh dưỡng:
TT3: GV nhận xét, bổ sung, kết luận
- Cơ thể mới được hình thành từ một bộ
phận (thân, lá, rễ) của cơ thể mẹ.
- Ví dụ: Cỏ tranh, rau ngót, mía, khoai
lang, sắn…
 Nhận xét: (cơ chế sinh sản vô tính)
- Ưu: Con giữ nguyên tính di truyền của
mẹ nhờ cơ chế nguyên phân
- Nhược: Con kém thích nghi khi môi
trường thay đổi do không có sự tổ hợp các
đặc tính di truyền của bố mẹ
Hoạt động 4: Tìm hiểu Ứng dụng sinh
VI. Ứng dụng sinh sản vô tính ở thực
sản vô tính ở thực vật trong nhân giống vật trong nhân giống vô tính:
vô tính
 Cơ sở:


Giáo án môn Sinh 11

TT1: Cơ sở của việc ứng dụng sinh sản vô
tính ở thực vật trong nhân giống vô tính?
Ý nghĩa của nhân giống vô tính?
TT2; HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi
TT3: GV nhận xét, bổ sung, kết luận

Tiết 41

+ Giữ nguyên đặc tính của cây mẹ
+ Rút ngắn thời gian phát triển, sớm thu
hoạch
- Các hình thức: Phiếu học tập
 Ý nghĩa:
- Đối với thực vật:
+ Giúp cây duy trì nòi giống
+ Phát triển nhanh khi gặp điều kiện thuận
lợi
+ Sống được trong điều kiện bất lợi ở dạng
củ, thân, lá, rễ...
- Con người trong nông nghiệp:
+ Duy trì được tính trạng tốt phục vụ cho
con người
+ Nhanh giống nhanh
+ Tạo giống cây sạch bệnh
+ Phục chế giống quý đang bị thoái hóa
+ Hiệu quả kinh tế cao, giá thành thấp

4. Củng cố:
Bài tập trắc nghiệm: Chọn phương án trả lời đúng
1. Sinh sản có ý nghĩa gì?
A. làm tăng số lượng loài.
B. làm cho con cái hình thành những đặc điểm tiến bộ hơn bố mẹ.
C. đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
D. cả A và C
2. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản:
A. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.
B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái.
C. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái.
D. bằng giao tử cái.
3. Ngoài tự nhiên cây tre sinh sản bằng:
A. lóng
B. thân rễ
C. đỉnh sinh trưởng.
D. rễ phụ.
4. Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản:


Giáo án môn Sinh 11

A. bào tử.
C. sinh dưỡng.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Trả lời câu hỏi SGK

Tiết 41

B. phân đôi.
D. hữu tính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×