Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Giáo án giảng dạy môn Sinh lớp 11

Tiết 46 - Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
I/ Mục tiêu
Qua bài này học sinh cần:
1/ Kiến thức
- Định nghĩa được sinh sản vô tính ở động vật, bản chất của sinh sản vô tính
- Phân biệt các hình thức sinh sản vô tính ở động vật
- Ưu và nhược điểm của sinh sản vô tính
2/ Kỹ năng
- Quan sát, phân tích, so sánh, vận dụng kiến thức vào thực tiển, kĩ năng hoạt động nhóm
3/ Thái độ
II/ Chuẩn bị
1/ Học sinh
- Hoàn thành phiếu học tập đã được giao
- Chuẩn bị các câu hỏi cuối bài
2/ Giáo viên
- Chuẩn bị nội dung bài, phiếu trả lời cho phiếu học tập
- Hình 44.1, 44.2, 44.3 sách giáo khoa
III/ Tiến trình bài giảng
1/ Kiểm tra bài cũ

- Không có vì do tiết trước thực hành
2/ Bài mới:
Hoạt động 1: Sinh sản vô tính là gì ? 10’
- Mục tiêu: nắm được khái niệm sinh sản vô tính ở động vật, cơ sở tế bào học của sinh sản vô
tính ở động vật
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Nội dung
I/ Sinh sản vô tính là gì?
- Cho một số ví dụ động - Học sinh vận dụng kiến */ Khái niệm
vật sinh sản vô tính đã học thức cũ thảo luận trả lời: - Sinh sản vô tính là sinh sản mà một
lớp 7
+ Amip, trùng đế cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể
giày…..
mới giống hệt mình , không có sự kết
- Đọc lệnh sách giáo khoa - Học sinh thảo luận hợp giữa tinh trùng và trứng
chọn một phương án đúng nhận xét
nhất khi nói về khái niệm
sinh sản vô tính ở động vật
*/ Cơ sở
- Giáo viên nhận xét đánh + Phương án A
- Sự phân bào nguyên nhiễm, các
giá
- Học sinh trao đổi trả tếbào phân chia và phân hóa để tạo tế
lời:
bào mới
=> Tóm lại sinh sản vô tính ở động
- Cho biết cơ sở khoa học + Phân bào nguyên vật là hình thức sinh sản không có
của sinh sản vô tính ở nhiễm
sự kết hợp giữa giao tử đực và cái
động vật dựa vào quá trình
dựa trên cơ sở phân bào nguyên
nào
phân
Hoạt động 2: tìm hiểu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật ( 20’)


Giáo án giảng dạy môn Sinh lớp 11
- Mục tiêu: phân biệt các hình thức sinh sản vô tính ở động vật, chỉ ra được ưu nhược điểm của
sinh sản vô tính
II/ Các hình thức sinh sản vô tính ở


động vật
- Học sinh thảo luận - Học sinh thảo luận đóng 1/ Phân đôi
đóng góp ý kiến hòan góp ý kiến hòan thành - Cơ thể mẹ tự co thắt ở giữa rồi tách
thành phiếu học tập đã phiếu học tập:
thành hai phần giống nhau, mỗi phần
được giao
lớn lên cho ra một cá 1thể mới
- Quan sát tranh( hình)
- Phân đôi nhân và chất nguyên sinh
44.1, 44.2, 44.3
- Đại diện: độngvật đơn bào, giun dẹp
HTSS Đặc
Đại
- Giáo viên nhận xét
2/ Nảy chồi
điểm diện
đánh giá
Một phần nhỏ của cơ thể mẹ lớn nhanh
Phân
hơn những vùng lân cận để trở thành
đôi
- Điểm giống nhau và Nảy
một cơ thể mới
khác nhau của các hình chồi
- Cơ thể con tách rời mẹ hay bám vào
thức sinh sản vô tính
cơ thể mẹ tiếp tục sống
Phân
- Giáo viên có thể giới mảnh
- Đại diện: thủy tức, san hô
thiệu thêm trường hợp Trinh
3/ Phân mảnh
sinh đôi sinh ba cùng sinh
- Cơ thể mẹ phân hai hay nhiều mảnh
trứng ở người cũng có
bằng nhau. Mỗi mảnh phát triển thành
thể xem là hình thức
một cơ thể mới
sinh sản vô tính bằng
- Đại diện: hải quì, bọt biển, giun dẹp..
cách phân mảnh
4/ Trinh sinh
- Tế bào trứng không thụ tinh phát triển
thành cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể
đơn bội
- Sinh sản trinh sinh thường xen kẽ sinh
sản hữu tính
- Đại diện: ong, kiến, rệp….
=> Tóm lại sinh sản vô tính ở động
vật có bốn hình thức là: phân đôi, nảy
chồi, phân mảnh, trinh sinh
Hoạt động 3: Tìm hiểu ứng dụng sinh sản vô tính ở động vật ( 10’)
- Mục tiêu: biết được thành tựu từ việc áp dụng sinh sản vô tính trong đời sống, đặc biệt đối với
y học
- Học sinh trao đổi+ sách III/ Ứng dụng
- Nuôi mô sống được tiến giáo khoa trả lời:
1/ Nuôi mô sống
hành như thế nào? Mục + Tách mô -> nuôi trong - Tách mô từ cơ thể động vật nuôi
đích của việc nuôi mô môi trường đầy đủ dinh trong môi trường đầy đủ dinh dưỡng
sống là gì?
dưỡng và vô trùng
và vô trùng
- Tại sao chưa thể tạo + Giúp ghép da
- Ứng dụng: nuôi cấy da
được cá thể mới từ tế bào + Vì tính chuyên hóa cao - Chưa thể nhân bản vô tính ở người
hay mô của động vật ?
của tế bào động vật
vì do tính biệt hóa cao của tế bào
2/ Nhân bản vô tính
- Học sinh thảo luận trả lời: - Tiến hành: chuyển nhân của tế bào


Giáo án giảng dạy môn Sinh lớp 11
- Thành tựu lớn nhấn của
nhân bản vô tính cuối thế
kỷ 20 là gì ?
- Nhân bản vô tính dược
tiến hành như thế nào ?

+ Cừu đôly
+ Chuyển nhân của tế bào
xôma vào tế bào trứng đã
lấy mất nhân-> kích thích
trứng phát triển thành phôi> phôi phát triển thành cơ
thể
- Ý nghĩa của nhân bản + Tạo cơ quan mới thay thế
vô tính ?
cơ quan bị bệnh hư hỏng ở
người

xôma vào tế bào trứng đã lấy mất
nhân
- Kích thích trứng phát triển thành
phôi
- Phôi phát triển thành cơ thể mới
- Ý nghĩa : tạo cá thể mới có đặc
điểm sinh học giống như tế bào gốc,
tạo ra các cơ quan mới thay thế cơ
quan bị tổn thương ở người…

3/ Cũng cố ( 3’)
- Sử dụng các câu hỏi cuối bài để cũng cố
- Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính là:
a/ Tổ hợp vật chất di truyền
b/ Sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể
c/ Phân bào giảm nhiễm
d/ Phân bào nguyên nhiễm
4/ Dặn dò ( 2’)
- Học bài chuẩn bị các câu hỏi cuối bài
- Đọc mục em có biết
- Chuẩn bị nội dung bài mới
- Hoàn thành phiếu học tập có nội dung như sau
Thụ tinh ngoài

Thụ tinh trong

Khái niệm
Ưu điểm
Nhược điểm
Đẻ trứng
Đẻ con
Ưu điểm
Nhược điểm
* Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×