Tải bản đầy đủ

DE TUYEN SINH LE HONG PHONG NAM DINH

Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT 
CHUYÊN
            NAM ĐỊNH                                                               Năm học 2016 ­ 2017
      ĐỀ CHÍNH THỨC                                                           Môn: TOÁN (chung)
                                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút
 
 
Bài 1:   1) Tìm ĐKXĐ của A=√x−1+23−xA=x−1+23−x
            2) Tính giá trị của B=√x2−6x+9B=x2−6x+9 với 3−√ 3 3−3
            3) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD biết AB = 5cm
            4) Tìm các tọa độ giao điểm của đường thẳng y=−x+2y=−x+2 và parabol y=x2y=x2
Bài 2: Cho biểu 
thức P=3(x+2√ x )x+√ x −2−√ x +2√ x −1−√ x +1√ x +2P=3(x+2x)x+x−2−x+


2x−1−x+1x+2 với x≥0;x≠1x≥0;x≠1
            a) Chứng minh rằng P=√ x +3√ x +2P=x+3x+2
            b) Chứng minh rằng nếu x≥0;x≠1x≥0;x≠1 thì P≤32P≤32
Bài 3:   1) Cho phương trình x2−(m+1)x+2m−2=0x2−(m+1)x+2m−2=0 với m là tham số
            a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa 
mãn x21+x22=4+x1x2x12+x22=4+x1x2
            b) Tìm m để phương trình có nghiệm lớn hơn 2
            2) Giải hệ phương 
trình {2x2−y2−xy+x−y=0√ 2x+y−2 +2−2x=0{2x2−y2−xy+x−y=02x+y−2+2−2x

=0
Bài 4: Cho hình chữ nhật ABCD, kẻ AH vuông góc với BD tại H và HE, HF lần lượt vuông góc với 
AB, AD tại E và F. Gọi K, M lần lượt là trung điểm của HD, BC và I là giao điểm của AH với EF
            a) Chứng minh rằng I là trực tâm của tam giác ABK
            b) Chứng minh rằng tứ giác ABMK nội tiếp
            c) Chứng minh rằng AH3=BE.BD.DFAH3=BE.BD.DF
Bài 5: Cho x, y, z > 0 và xy + yz + zx = 1.
           Tìm GTNN của P=14x2−yz+2+14y2−zx+2+14z2−xy+2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×