Tải bản đầy đủ

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Câu 1. Phân tích lời dạy của CTHCM “Đạo đức CM không phải ở trên trời
rơi xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và
củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”?
Câu 2:Phân tích làm rõ luận điểm HCM về ĐCSVN “Đảng có vững, cách
mệnh mới thành công, cũng như thuyền cầm lái có vững thì thuyền mới
chạy”?
Câu 3: Phân tích sự vận dụng của ĐCSVN của tư tưởng HCM kết hợp sức
mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại?
Câu 4: Phân tích sự vận dụng và phát triển của ĐCSVN về tư tưởng nhân
văn HCM “Con người vừa là mục tiêu giải phóng vừa là động lực của CM?
Câu 5: Phân tích sự vận dụng và phát triển của ĐCSVN về những đặc
trưng bản chất của CNXH theo tư tưởng HCM?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×