Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại Nhà máy Z121Bộ Quốc phòng (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRẦN THỊ THU HẰNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT,
KINH DOANH PHÁO HOA TẠI NHÀ MÁY Z121 BỘ QUỐC PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2018


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRẦN THỊ THU HẰNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT,
KINH DOANH PHÁO HOA TẠI NHÀ MÁY Z121 BỘ QUỐC PHÒNG

Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ
Mã số: 8.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh

THÁI NGUYÊN - 2018


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của tôi.
Các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng
được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu trích dẫn trong
quá trình nghiên cứu đều được dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trong
phạm vi hiểu biết của tôi.
Tác giả luận văn

Trần Thị Thu Hằng


ii
LỜI CẢM ƠN
Sự thành công nào cũng đều gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít
hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp của những người xung quanh. Trong suốt
thời gian từ khi bắt đầu làm luận văn đến nay, tôi đã nhận được sự quan tâm,
chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo trong trường Đại học Kinh tế &
Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, cũng như của cán bộ công nhân

viên Nhà máy Z121 - Bộ quốc phòng, của gia đình và bạn bè xung quanh.
Với tấm lòng biết ơn vô cùng sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành
đến quý Thầy Cô của trường, đã dùng những tri thức và tâm huyết của mình
để có thể truyền đạt cho tôi vốn kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập
tại trường. Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, phòng Đào tạo,
và các cán bộ của trường đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình
nghiên cứu, viết luận văn.
Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh Trường Đại học Thái Nguyên, người trực tiếp hướng dẫn tôi nghiên cứu và
hoàn thành luận văn.
Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình, người thân và những người


bạn đã động viên giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình học tập, làm việc và
thực hiện nhiệm vụ này.
Vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, luận văn còn có những hạn
chế, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, c ác
thầy, cô giáo và các đồng nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!
Phú Thọ, ngày

tháng 8 năm 2018

Tác giả luận văn

Trần Thị Thu Hằng


iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................. vii
DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................viii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ......................................... ix
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 3
4. Những đóng góp của luận văn ...................................................................... 4
5. Kết cấu luận văn ............................................................................................ 4
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÁO HOA ......................... 5
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh pháo hoa ........... 5
1.1.1. Một số khái niệm liên quan ..................................................................... 5
1.1.2. Đặc điểm của quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa........... 7
1.1.3. Nội dung QLNN đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa ...... 9
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động sản xuất, kinh

doanh pháo hoa................................................................................................ 14
1.1.5. Vai trò quan trọng của công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh
doanh pháo hoa................................................................................................ 25
1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh pháo hoa ...... 26
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại
một số nước trên thế giới ................................................................................ 26
1.2.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Nhà máy Z121 .................................... 29


iv
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 30
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 30
2.2. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 30
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu (thu thập tài liệu thứ cấp)...................... 30
2.2.2. Phương pháp tổng hợp dữ liệu .............................................................. 31
2.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu ............................................................. 31
2.3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích, đánh giá công tác QLNN đối với hoạt động
sản xuất và kinh doanh Pháo hoa .................................................................... 31
2.3.1. Tiêu chí quản lý chất lượng của sản phẩm pháo hoa ............................ 31
2.3.2. Tiêu chí quản lý sản lượng của sản phẩm pháo hoa ............................. 32
2.3.3. Tiêu chí đảm bảo an toàn trong sản xuất và kinh doanh pháo hoa ....... 32
2.3.4. Tiêu chí QLNN về nhập khẩu, kiểm soát các hoạt động trái phép ....... 32
2.3.5. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội .............................. 33
Chương 3. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT,
KINH DOANH PHÁO HOA CỦA NHÀ MÁY Z121 ............................... 34
3.1. Đặc điểm cơ bản về Nhà máy Z121 và dây chuyền sản xuất Pháo hoa mới ..... 34
3.1.1. Lịch sử hình thành của Nhà máy .......................................................... 34
3.1.2. Hình thức, tên gọi, địa chỉ của Nhà máy ............................................... 37

3.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Nhà máy .................................................. 38
3.1.4. Cơ cấu tổ chức của Nhà máy ................................................................ 39
3.1.5. Tình hình lao động của Nhà máy .......................................................... 40
3.2. Thực trạng về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm pháo hoa của Nhà máy ..... 40
3.2.1. Tình hình sản xuất sản phẩm pháo hoa của Nhà máy ........................... 42
3.2.2. Kết quả sản xuất sản phẩm pháo hoa của Nhà máy .............................. 42
3.2.3. Kết quả tiêu thụ sản phẩm pháo hoa của nhà máy ................................ 46


v
3.3. Thực trạng về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa của

nhà máy Z121.................................................................................................. 49
3.3.1. QLNN về chất lượng sản phẩm ............................................................ 49
3.3.2. QLNN về sản lượng sản phẩm .............................................................. 50
3.3.3. QLNN về giá bán sản phẩm .................................................................. 51
3.3.4. QLNN về ngành kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự ............... 52
3.3.5. QLNN về xuất - nhập khẩu, kiểm soát các hoạt động kinh doanh

trái phép .......................................................................................................... 53
3.3.6. QLNN về hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa tác động đến

xã hội ............................................................................................................... 54
3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động sản xuất,
kinh doanh pháo hoa tại Nhà máy Z121 ......................................................... 56

3.4.1. Nhóm nhân tố chủ quan ........................................................................ 56
3.4.2. Nhóm nhân tố khách quan .................................................................... 61
3.5. Đánh giá chung về công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh

pháo hoa của Nhà máy Z121 ........................................................................... 71
3.5.1. Những kết quả đạt được ........................................................................ 71

3.5.2. Những điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân trong việc quản lý
hoạt động sản xuất, kinh doanh Pháo hoa của Nhà máy Z121 ....................... 73
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG

TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÁO
HOA CỦA NHÀ MÁY Z121 ........................................................................ 75
4.1. Phương hướng, mục tiêu nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt
động sản xuất, kinh doanh Pháo hoa của Nhà máy Z121 ............................... 75
4.1.1. Phương hướng đặt ra ............................................................................. 75
4.1.2. Mục tiêu thực hiện ................................................................................ 76


vi
4.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động sản
xuất, kinh doanh Pháo hoa của Nhà máy Z121 .............................................. 77
4.2.1. Về chất lượng sản phẩm ........................................................................ 77

4.2.2. Về sản lượng sản phẩm ......................................................................... 79
4.2.3. Về giá bán sản phẩm ............................................................................. 82
4.2.4. Về nguồn cung cấp nguyên liệu ............................................................ 84
4.2.5. Về đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh và kiểm soát các
hoạt động trái phép .......................................................................................... 84

4.3. Một số kiến nghị....................................................................................... 85
4.3.1. Đối với nhà nước ................................................................................... 85
4.3.2. Đối với cơ quan chính quyền địa phương ............................................. 85
KẾT LUẬN .................................................................................................... 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 88


vii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
- BQP

:

Bộ quốc phòng

- CB-CNV

:

Cán bộ - Công nhân viên

- CNQP

:

Công nghiệp quốc phòng

- DN

:

Doanh nghiệp

- NM

:

Nhà máy Z121

- QLNN

:

Quản lý Nhà nước


viii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1: Sản lượng sản xuất pháo hoa giai đoạn 2014 - 2017 ................... 42
Bảng 3.2: Tình hình tiêu thụ sản phẩm pháo hoa của NM ........................... 46
Bảng 3.3: Cơ cấu lao động của Nhà máy trong giai đoạn 2014 -2017 ......... 64
Bảng 3.4: Cơ cấu lao động phân loại theo trình độ ...................................... 65
Bảng 3.5: Cơ cấu lao động phân loại theo kết cấu ....................................... 66
Bảng 3.6: Hoạt động nghiên cứu phát triển của công ty .............................. 68
Bảng 3.7: Số liệu thống kê ý kiến khách hàng về sản phẩm Pháo hoa ........ 70
Bảng 3.8: Kết quả sản xuất, kinh doanh đạt được qua các năm ................... 72


ix
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Trang

Só đồ 3.1:

Cơ cấu tổ chức của Nhà máy ................................................. 39

Hình 3.1:

Pháo hoa tầm cao xuất khẩu ................................................... 41

Hình 3.2:

Pháo hoa tầm thấp (Phục vụ bắn trong nước) ........................ 41

Biểu đồ 3.1:

Sản xuất pháo hoa xuất khẩu của NM giai đoạn 2014 - 2017...... 42

Biểu đồ 3.2:

Sản xuất pháo hoa nội địa của NM giai đoạn 2014 -2017...... 44

Biểu đồ 3.3:

Sản xuất pháo hoa tầm thấp của NM giai đoạn 2014-2017......... 44

Biểu đồ 3.4:

Tình hình tiêu thụ sản phẩm pháo hoa tại thị trường quốc tế ..... 47

Biểu đồ 3.5:

Tình hình tiêu thụ sản phẩm pháo hoa tại thị trường trong nước ... 48

Biểu đồ 3.6:

Cơ cấu lao động của Nhà máy phân loại theo giới tính ......... 67

Biểu đồ 3.7:

Tổng hợp các ý kiến khách hàng về chất lượng sản phẩm .... 71

Biểu đồ 3.8:

Kết quả sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2014 - 2017............. 72


1
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Công nghiệp quốc phòng là một bộ phận của tiềm lực quốc phòng, an
ninh của đất nước; đồng thời, là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù của nền
kinh tế quốc dân. Vì vậy, kết hợp sản xuất quốc phòng với kinh tế, kinh tế với
quốc phòng là yêu cầu khách quan trong hoạt động của ngành CNQP.
Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong

bối cảnh hội nhập và yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, nhất là
sau khi có Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 16-7-2011 của Bộ Chính trị (khóa
XI) về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và
những năm tiếp theo”; Nghị quyết 520-NQ/QUTW, ngày 25-9-2012 của
Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết
hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”, việc kết hợp quốc phòng với
kinh tế, kinh tế với quốc phòng của Tổng cục được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ,
thống nhất, tổ chức thực hiện ngày càng khoa học, hiệu quả.
Vì vậy việc quản lý hoạt động, sản xuất kinh doanh để từ đó đánh giá
và tìm biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà vẫn đảm bảo các
yếu tố yêu cầu của đặc thù ngành nghề có điều kiện trong một Nhà máy thuộc
Tổng cục CNQP là việc vô cùng cần thiết.

Không ngừng nâng cao hiệu quả không chỉ là mối quan tâm của bất kỳ
ai, mà là mối quan tâm của bất kỳ xã hội nào, khi làm bất cứ điều gì. Đó cũng
là vấn đề bao trùm và xuyên suốt thể hiện công tác quản lý. Bởi suy cho cùng
quản lý kinh tế là để đảm bảo tạo ra kết quả và hiệu quả cao nhất cho mọi quá
trình trong sản xuất kinh doanh. Tất cả những cải tiến, những đổi mới về nội
dung, phương pháp, biện pháp áp dụng trong quản lý chỉ thực sự đem lại ý
nghĩa khi chúng làm tăng được hiệu quả kinh doanh. Đó không những là
thước đo và chất lượng, phản ánh tổ chức, quản lý kinh doanh mà còn là vấn
đề sống còn của doanh nghiệp nói chung và của các Nhà máy, Xí nghiệp

trong Tổng cục CNQP mà cụ thể là Nhà máy Z121 nói riêng.


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×