Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

PHAN THỊ THANH THÚY

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2018


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

PHAN THỊ THANH THÚY

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ
Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ
Mã số: 8.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN TIẾN LONG

THÁI NGUYÊN - 2018


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Những số liệu, thông tin và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và
chưa được sử dụng để bảo vệ bất cứ một luận văn nào. Mọi sự giúp đỡ cho
việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong
luận văn đều đã được ghi rõ nguồn gốc.

Thái Nguyên, ngày
tháng 6 năm 2018
Tác giả

Phan Thị Thanh Thuý


ii
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập chương trình cao học chuyên ngành Quản lý
kinh tế tại Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đặc biệt là quá trình
nghiên cứu, hoàn thành đề tài luận văn thạc sỹ: “Nâng cao chất lượng đội
ngũ công chức, viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú
Thọ”, cá nhân tôi luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ, hướng dẫn,
giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô, cũng như sự động viên ủng hộ của gia
đình, các đồng nghiệp và bạn bè.
Cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể quý thầy cô trong Trường
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, các giảng viên nhiều kinh nghiệm
giảng dạy đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu cũng như tạo mọi
điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn


thành luận văn.
Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Tiến Long, người đã
hết lòng tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành
luận văn n ày.
Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ ; tập thể

cán bộ, công chức các phòng chuyên môn đặc biệt là phòng Tổ chức - Pháp
chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã dành nhiều thời gian

quan tâm, giúp đỡ tôi nghiên cứu thành công luận văn này.
Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, những người đã
không ngừng động viên, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt thời

gian học tập và thực hiện luận văn.
tháng 6 năm 2018
Thái Nguyên, ngày
Tác giả

Phan Thị Thanh Thúy


iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... vii
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU .................................................................viii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ ix
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 2
4. Những đóng góp của đề tài luận văn ............................................................. 3
5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VỀ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ......................... 4

1.1. Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức .............. 4
1.1.1. Khái niệm đội ngũ công chức, viên chức .............................................. 4
1.1.2. Vai trò của đội ngũ công chức, viên chức ............................................... 5
1.1.3. Đặc điểm của đội ngũ công chức, viên chức .......................................... 6
1.1.4. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức .............................................. 7
1.1.5. Nội dung về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ......... 18
1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng đội ngũ công
chức, viên chức................................................................................................ 23
1.2. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ...... 31
1.2.1. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên
chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở một số tỉnh trong nước ............ 31


iv
1.2.2. Bài học về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ ....................................... 34
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 36
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu ............................................................................ 36

2.2. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 36
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin ............................................................ 36
2.2.2. Xử lý và tổng hợp thông tin .................................................................. 38
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 38
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 39
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức .......... 39
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội
ngũ công chức, viên chức ................................................................................ 40
Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH
PHÚ THỌ....................................................................................................... 43
3.1. Khái quát về sở văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh phú thọ ....................... 43
3.1.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức .......................................................................... 44
3.1.2. Chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ ........... 45
3.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Phú Thọ .................................................................................................... 45
3.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của sở văn
hoá, thể thao và du lịch tỉnh phú thọ ............................................................... 47
3.2.1. Về cơ cấu, trình độ chuyên môn và kỹ năng công tác .......................... 47
3.2.2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ............................................ 53
3.2.3. Về chất lượng và hiệu quả công việc được giao ................................... 54

3.2.4. Về uy tín trong công tác và năng lực tổ chức quản lý .......................... 55
3.2.5. Các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ...... 57


v
3.3. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng đội ngũ
công chức, viên chức của sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ ........ 67
3.3.1. Các yếu tố bên trong ............................................................................. 67
3.3.2. Các yếu tố bên ngoài ............................................................................. 73
3.4. Đánh giá chung về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên
chức của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ ............................... 75
3.4.1. Những ưu điểm trong nâng cao chất lượng đội ngũ công chức,
viên chức tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ ........................ 75
3.4.2. Những hạn chế, bất cập trong nâng cao chất lượng đội ngũ công
chức, viên chức tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ ............... 77
3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong nâng cao chất
lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Phú Thọ ............................................................................................. 80
Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ .................................................................. 83
4.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ
công chức, viên chức của sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ ........ 83
4.1.1. Một số quan điểm về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức,
viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ ....................... 83
4.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ ........................................ 83
4.1.3. Mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ .............................................. 85


vi
4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên
chức của sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ ................................... 86
4.2.1. Tuyển dụng đội ngũ công chức, viên chức có đủ trình độ, năng
lực vào các vị trí công tác phù hợp ................................................................. 86
4.2.2. Sử dụng công chức, viên chức cần gắn với chuyên môn ...................... 88

4.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức về chuyên môn, kiến
thức, trình độ và kỹ năng làm việc .................................................................. 89
4.2.4. Tăng cường công tác đánh giá hiệu quả công việc ............................... 92
4.2.5. Quan tâm đến điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ đối với công
chức, viên chức................................................................................................ 96

4.2.6. Hoàn thiện công tác khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức ......... 97
4.3. Kiến nghị .................................................................................................. 98
4.3.1. Kiến nghị với Trung ương..................................................................... 98
4.3.2. Kiến nghị với tỉnh Phú Thọ ................................................................... 99
KẾT LUẬN .................................................................................................. 100
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 102
PHỤ LỤC ..................................................................................................... 104


vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CCVC

:

Công chức viên chức

CNH - HĐH

:

Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá

HĐND

:

Hội đồng nhân dân

UBND

:

Ủy ban nhân dân

VHTTDL

:

Văn hoá, Thể thao và Du lịch

XHCN

:

Xã hội chủ nghĩa


viii
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

Bảng 3.1:

Đội ngũ CCVC của Sở VHTTDL Phú Thọ theo giới tính và
độ tuổi ........................................................................................ 48

Bảng 3.2:

Đội ngũ CCVC của Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ theo trình
độ đào tạo ................................................................................... 49

Bảng 3.3:

Đội ngũ CCVC của Sở VHTTDL Phú Thọ theo trình độ lý
luận chính trị .............................................................................. 51

Bảng 3.4:

Đánh giá kỹ năng công tác của CCVC thuộc Sở VHTTDL
Phú Thọ ...................................................................................... 52

Bảng 3.5:

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ CCVC của Sở VHTTDL
Phú Thọ giai đoạn 2015-2017 ................................................... 55

Bảng 3.6:

Đánh giá về uy tín trong công tác và năng lực tổ chức quản

lý công việc của đội ngũ CCVC Sở VHTTDL Phú Thọ ........... 56
Bảng 3.7:

Đội ngũ CCVC của Sở VHTTDL Phú Thọ được cử đi đào
tạo giai đoạn 2015 - 2017 .......................................................... 62

Bảng 3.8:

Chi phí đào tạo của Sở VHTTDL Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017..... 63

Bảng 3.9:

Đánh giá công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng CCVC của Sở
VHTTDL Phú Thọ ..................................................................... 68

Bảng 3.10: Đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Sở VHTTDL
Phú Thọ ...................................................................................... 70
Bảng 3.11: Đánh giá về công tác đãi ngộ CCVC của Sở VHTTDL Phú Thọ ...... 72


ix
DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở VHTTDL Phú Thọ ................................ 44


1
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trải qua hơn 70 năm thành lập và phát triển, ngành Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đã đạt được những thành tựu to lớn và đóng góp không nhỏ vào
việc hoàn thành các nhiệm vụ Kinh tế - Văn hóa - Xã hội trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước, phục vụ tốt nhu
cầu hưởng thụ của người dân. Những người làm công tác trong lĩnh vực Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã nỗ lực, sáng tạo, góp phần vào tăng
trưởng kinh tế, nâng cao hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ được thành lập và đi vào hoạt động từ năm

2008, là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ,
có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện quản lý Nhà
nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo ở địa
phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số
nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh Phú Thọ.
Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đội ngũ công chức, viên
chức (CCVC) của Sở VHTTDL Phú Thọ có một vai trò rất quan trọng, bởi họ
vừa là những người chỉ đạo hoạt động quản lý nhà nước, vừa là những người
trực tiếp tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và
du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Do vậy, đội ngũ CCVC của Sở VHTTDL
Phú Thọ là lực lượng nòng cốt, tham mưu, điều hành và thực hiện tốt các
nhiệm vụ kinh tế chính trị của ngành là xây dựng nền văn hóa và con người
Đất Tổ phát triển toàn diện và nhân văn. Bảo tồn và phát huy giá trị hai di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng
Vương và Hát Xoan Phú Thọ gắn với thực hiện khâu đột phá về phát triển du
lịch. Tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp hóa, xây dựng các sản
phẩm văn hóa đa dạng để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tập trung đầu tư
những công trình văn hóa trọng điểm, có vai trò quan trọng trong đời sống
tinh thần của nhân dân trong tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×