Tải bản đầy đủ

Về nguyên tắc tài sản ký cược có giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị tài sản thuê trừ khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật qui định khác

Về nguyên tắc tài sản ký cược có giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị tài sản thuê trừ khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp
luật qui định khác;(ĐÚNG về nguyên tắc chung nhằm bảo vệ lợi ích của bên cho thuê pháp luật quy định tài sản dùng để
kí cược phải có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị tài sản thuê, tuy nhiên pháp luật tôn trọng thỏa thuận của các bên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×