Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp bên được bảo lãnh có tài sản đủ để thực hiện nghĩa vụ vi phạm thì bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của mình

Trong trường hợp bên được bảo lãnh có tài sản đủ để thực hiện nghĩa vụ vi phạm thì bên bảo lãnh không phải thực hiện
nghĩa vụ bảo lãnh của mình;(câu này em chưa được chắc chắn lắm vì đề bài có sử dụng vi phạm em nghĩ rằng câu này là
SAI cô ạ vì nếu đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên bảo đảm không có khả năng về tài sản thì sẽ làm phát sinh nghĩa vụ
của bên bảo lãnh, vì bên được bảo lãnh đã vi phạm hợp đồng. Do vậy,nếu sau đó bên được bảo lãnh có ts đủ để thực
hiện nghĩa vụ thì sẽ hoàn lại cho bên bảo lãnh)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×