Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp một cá nhân dùng uy tín cá nhân hoặc uy tín của một tổ chức mà họ là người đại diện để bảo đảm nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ nếu được bên có quyền chấp nhận thì đó là bảo đảm bằng biện pháp tín chấp

Trong trường hợp một cá nhân dùng uy tín cá nhân hoặc uy tín của một tổ chức mà họ là người đại diện để bảo đảm
nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ nếu được bên có quyền chấp nhận thì đó là bảo đảm bằng biện pháp tín chấp;(SAI: uy tín
của cá nhân không thể dùng để áp dụng biện pháp tín chấp, căn cứ theo bản chất của tín chấp)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×